Grafzerk van Gale van Galama

Tevens was in Hervormde kerk te Mantgum nog een grafzerk van Gale van Galama en Foeck Hoxwier, de ouders dus van Seerp van Galama. Deze zerk was in 1889 nog aanwezig, echter wel in verscheidene brokken. Later is de zerk verdwenen volgens diverse bronnen. Echter de steen ligt heden nog  in het koor van de kerk, zij het inderdaad flink beschadigd. Er is getracht de ontbrekende delen enigszins te reconstrueren.

Randschrift:

Ano MVcL IIII de XIX Iuny sterf Fueck Hoxvier......Gale va Galama wyf /
Ano MVcLIX de XXXI maii sterf de Edele en Erentveste Gala va Galama

In het midden, naast elkaar de alliantiewapens:

(Hartman) Galama en (Riem) van Osinga
(Aesge) Hoxwier en (Wick) van Dekema

Op de vier hoeken de kwartieren:

Links     (heraldisch rechts, dus de mannelijke kant)
(Gale) van Galama en (Trijn) van Harinxma thoe Heeg
(Seerp Sijbrens) van Osinga en (Foeck Janckes) Douma van Oenema totaal versleten
Rechts:
(Aesge Aesges) van Hoxwier en (Jel Wijbrensd.) van Hermana
(Juw) Dekema en (IJdt) Unia

Middenonder een latijns gedicht

Jaco. 4

Vita hominis vapor
est qui ad exiquum
tempus apparet &
deinde evanescit

Gale van Galama woonde op Hoxwier en was grietman van Gaasterland, was zoon van Hartman van Galama en Riem van Osinga, kleinzoon van Gale en Trijn Harinxma thoe Heeg.