Overeenkomst betreffende de Fortsterlaan

In 1903 wordt er een overeenkomst opgesteld inzake het onderhoud van de zgn. Fortsterlaan, dit is de weg van Sotterum naar de boerderij Het Fort. Momenteel heet deze weg ook gewoon Van Osingaweg.

De lasten werden verdeeld onder de gebruikers van de weg met de volgende perceelnummers:

boerderij gebruiker eigenaar Kad.nummers aantal PM
stem 2 (afgebroken) Fokke de Boer Anne Douwes de Boer
Trijntje Douwes de Boer
Sijbe Aebes Bos
358-359-360-391-395-
399-405-406
43
Van Osingaweg 45 Klaas Reinsma Baronesse Cornelia Johanna van Pallandt, douariere Jan Carel Elias, Graaf van Lijnden 392-396 24
Van Osingaweg 82 Bauke Jogchums Kingma Dr. Tjepco Lycklama a Nijeholt
Sjoerd Lycklama a Nijeholt
397-407 21
?? Aurelius Sieperda
Wybrig Tolsma
Aurelius Sieperda
Wybrig Tolsma
388-389-390 16
    Ned. Hervormde Kerk te Schettens 393-394 12
Onbekende woning Ulbe Ruurds Jorritsma Trijntje Harmens Stremler, wed. Tjitte Gerrits Elzinga 966-967 5