Rouwbord van Tjalling van Eysinga in de kerk van Rauwerd, met wapens Aysma-Osinga

MDCCLXVIII

Eysinga Eysinga Eysinga Hiddema

Heemstra Bannier Aysma Osenga

De hoog wel geboren heer Tialling Edo Iohan van Heringa van Eysinga , grietman over Rauwerderahem en meesterknaap van 't jagtgerigte in Vriesland, oud 47 Jaar 8 Maanden 21 dagen

Humalda Meckema Hottinga Sixma

Burmania Ockinga Camminga Grovestins