Driesum

 

Uit: De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst
Geillustreerde beschrijving uitgegeven vanwege de rijkscommissie voor de monumentenbeschrijving

De Provincie Friesland, Noordelijk Oostergo
Deel II: de gemeenten Westdongeradeel en Oostdongeradeel
1983,  Door Herma M. van den Berg


Bij het dorp Driesum:

Wapenstenen

In de dammen tussen de vensters staan gebeeldhouwde wapenstenen, drie aan elke zijde en een in elk der aangrenzende koorsluitingszijden (afb. 101-104, 107-109). De beide oostelijke wapenstenen , de oostelijke aan de noordzijde en de meest westelijke aan de zuidzijde zijn compleet met kroon, dekkleden, helmteken enz. De onderschriften zijn op een gebeeldhouwde doek in relief gehakt. De overige stenen missen de kroon en hebben een afwijkende vorm van opschriftveld.      ..........

De meest westelijke steen aan de zuidzijde draagt het opschrift: 'Horatius Lauta van Aysma Capitain over een Compagnie te voet ten dienste der vereenigde Nederlanden en Juf. Catherina Rekalf sijn H.W. Geb.vrouw'. Van Aysma woonde van 1707 tot 1737 op Rinsma State, was ouderling der Hervormde Gemeente en afgevaardigde ter Synode.    ...........

Tenslotte de tweede steen aan de zuidzijde, die wegens de rocailvorm eveneens op de tweede helft van de 18e eeuw is te dateren en thans het geschilderde opschrift draagt 'Osinga-Aysma'. De stenen zijn kennelijk in het midden van de 19e eeuw overgeschilderd: in de collectie van het prentenkabinet van het Fries Museum bevindt zich een aantal tekeningen van A. Martin, waarop verschillende voorstellen van namen en wapens zijn uitgebeeld (afb. 110). Mogelijk  zijn in de jaren waarin Martin actief was, de zerken bedekt door de houten vloer.

Bij de foto:
AFb. 101-104 en 107-109
De gebeeldhouwde wapenstenen in de dammen tussen de vensters en in het koor. Een aantal heeft later gewijzigde wapenfiguren wapenfiguren en opschriften en is van de kroon boven het wapen beroofd. Origineel zijn de stenen nrs. 102, 107 en 108, waarvan de eerste in 1720 door Th. Nauta is gemaakt. Opnamen 1974

 


Noot van André A. Buwalda:

Uit het boek blijkt niet het familieverband tussen Horatius van Aysma en het alliantiewapen 'Aysma-Osinga'. Deze laatsten zijn natuurlijk het bekende echtpaar Schelte van Aysma en Tiempck van Osinga dat op Osinga-State te Schettens woonde en daar ook begraven liggen in de Hervormde kerk. Uit de stamboom blijkt dat zijn de over-grootouders zijn van Horatius van Aysma. Genoemd wapensteen is afgebeeld onder nr. 101 en is dus niet origineel meer, maar later overgeschilderd.

 


Klok van Driesum

De klok in de kerk te Driesun is voorzien van maar liefst acht familiewapens, ongetwijfeld hebben deze vier echtparen allen bijdragen aan de kosten van het maken ervan. Het zijn:

Westzijde:     joncker Haio van Rinia die Yunge
zuidzijde:       Lijdovijcus Roelandis van Ghendt minister in  Driesum, en Talle Udedr.
noordzijde:    joncker Jacob Ruffelaer en Sjadde van Bungha
oostzijde:      Sypke Reytses en Hillck Gertyens  

--> De klok van Driesum, met het alliantiewapen Ruffelaer-Bungha
foto: Nanna Nicolai

--> De klok van Driesum, met het alliantiewapen Rinia-Goslinga
foto: Nanna Nicolai

--> De klok van Driesum, met het alliantiewapen Roeland-Ude
foto: Nanna Nicolai

--> De klok van Driesum, met het alliantiewapen Reitses-Gertyens
foto: Nanna Nicolai


https://www.walmar.nl/wapens.asp

vindplaats: kerkklok
type: Klokken
bron: Waarneming H. de Walle
plaats: Driesum
boeknummer: 1257

Int jaer ons heeren jesu christi duysent ses hondert ende seventien heeft mij Hans Falck van Nuerenberg ghegoten in Leeuwarden

Juncker Jacob Rufelaert
Syadde van Bungha
Juncker Haie van Rinia die Yunge
Lievinus Roelandts van Ghendt minister in Driesum ende Talle Ude dochter
Sypke Reitses ende Hilck Gertyens dochter