Diverse bewoners van Longerhouw, nog geen boerderij bekend

 

1704-1705 Jouw Tjebbes +
Pytie Jans
van: Wommels
naar: Wommels
1703-1706 Otte Sijbes van: Schraard
naar: Schraard
1701 Doeckle Gerbens naar: Exmorra
1699-1706 Haije Rinties van: Parrega
naar: onder Bolsward
1696-1705 Romke Fongers +
Diucke Gerbens +
Stijntje Idses
van: Oosterend
naar: Wons
1710-1713 Hette Jarigs +
Bertje Hilles
van: Nieuwland
overleed toen.
1692-1700 Willem Hansen +
Idwerd Jelles
van: Hidaard
naar: Arum
1689-1690 Jacob Hoytes +
Stijntje Edes
van: ?
1689-? Eelke Jaklis +
Jetske Jacobs
van: Wirdum
1689-1694 Oene Joukes +
Houkjen Gerbens
van: Tjerkwerd
overleed toen
1689 Paulus Piers +
Antje Synes
van: Exmorra
naar: Schraard
1689-1690 Watse Alberts overleed 1690
1682-1689 Wijbren Gerrits +
Tjal Gerlofs +
Idske Tjernes
van: Hichtum
naar: Burgwerd
in 1689-1694 Bonte Pieters van: Allingawier
naar: Makkum
1709-1716 Douwe Jacobs van: Nijland
1695-1699 Sijbe Sijbes Baarda +
Gerbrig Upkes
van: Tjerkwerd
naar: Bolsward
1692-1695 Jaan Baukes +
Grets Fockes
van: Exmorra
naar: Exmorra