Friese kapiteins (18) : Seerp van Dijxtra


In deze nieuwe serie worden de Friese kapiteins behandeld, die in de 16e en 17e eeuw in het 'Friesche Nassause Regiment' dienden. Het is een lange rij van vooral adellijke officiers, van wie soms veel bekend is, maar soms ook praktisch niets. 

 


Achtergrond
Dijxtra is een oude Friese adellijke familie, die in het bekende 'Stamboek' opgenomen is en vijf generaties telde.
Omdat het een kleine familie was die al snel weer uitstierf is er ook niet heel veel over hun bekend.
Dijxtra State stond te Huizum in het buurtschap Rapenburg, gemeente Leeuwarderadeel.
In 1736 werd er al een boerderij op de plaats van de voormalige state gebouwd.

Seerp van Dijxtra werd in 1599 geboren als zoon van Sicke van Dijxtra en Frouck van Galama.
Van 1615-1620 studeerde hij te Franeker, waarbij hij studiegeld ontvangt van de 'ontvanger' van de voormalige kloostergoederen.
Omstreeks 1620 huwde hij Egbertje van Ammama, een dochter van proviandmeester Joachim van Ammama en Aagje Potter.
Hij werd ook wel Serapius genoemd; de latijnse versie van Seerp.

Uit hun huwelijk zijn vier kinderen bekend: Sicco, Fenneke, Frouck en Aechie van Dijxtra.

Militaire carrière
Op 18-5-1622 werd hij vaandrig in de compagnie van kapitein Cornelis Haubois en op 8 augustus 1623, dus ongeveer op 24 jarige leeftijd, werd Seerp luitenant onder dezelfde kapitein.
Op 18 oktober 1638 werd hij benoemd als kapitein, als opvolger van de toen kort daarvoor overleden Poppo Bockes van Burmania.
Een aantal jaren na het einde van de 80-jarige oorlog, hield hij zijn militaire carrière voor gezien.
Op 18 november 1653 werd hij namelijk door Hayo van Mouderick opgevolgd als kapitein.
Hoewel hij dus minimaal 25 jaar nog gediend heeft tijdens de 80-jarige oorlog, zijn er nog geen gebeurtenissen bekend waarbij hij betrokken was.
 

Grafsteen
In de kerk van Huizum ligt nog steeds de grafsteen van kapitein Seerp van Dijxtra, alsmede die van zijn vrouw.
Boven de tekst staan twee, helaas verminkte, wapens afgebeeld van vermoedelijk zijn ouders: Sicke van Dijxtra en Frouck van Galama.
Het helmteken bestaat uit een lelie, die bij het wapen van Dijxtra hoort.


-->Grafzerk van Seerp van Dijxtra te Huizum.
Opschrift: Jr Serapius va Dixtra old in sijn 70 jaer overleden den 31 july 1669
foto Hessel de Walle

Familiewapen

--> Familiewapen Dijxtra
Stamboek van den Frieschen Adel

Wapen Dixtra (wapenboek Hesman)

Drie rouwborden
In de kerk van Zweins hangen drie rouwborden van deze familie.

1. Seerp van Dijxtra, overleden 1669.
2. Frouck van Dijxtra, overleden 1677, dochter van Seerp
3. Maria van Adius, overleden 1680, dochter van Frouck.--> rouwbord Seerp van Dijxtra in de kerk te Zweins.

Deze drie rouwborden zullen in de kerk van Huizum hebben gehangen, omdat alle drie personen in de kerk van Huizum zijn begraven.
Toen in 1795 alle rouwborden uit de kerken moesten worden verwijderd door de Franse revolutie, zijn ze opgehaald door toenmalige eigenaar van Kingma State te Zweins.

Dit was Julius Matthijs van Beyma (1727-1808) en hij kon dit doen, omdat hij uiteindelijk nazaat was van de Dijxtra familie.
Bovengenoemde Maria van Adius huwde Paulus Jacob van Ghemmenich, die na het overlijden van Maria in 1680 opnieuw huwde met Alette Beilanus (1656-1726).
Ook uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren, waardoor haar zus Eena Beilanus erfgenaam werd.
Eena was gehuwd met Aleph van Idsinga (1663-1738) en hun dochter Petronella van Idsinga (1690-1770) huwde Coert Julius van Beyma (1677-1748).
Coert en Petronella waren de ouders van de bovengenoemde Julius Matthijs van Beyma.
Julius Matthijs huwde in 1751 Foockel Helena van Burmania en zij bewoonden afwisselend Kingma State te Zweins en Hania State te Weidum.

Zij zullen de rouwborden dus opgehangen hebben in Kingma State, iets wat wel gebruikelijk was en hierdoor werden de borden gered van de brandstapel.
Waarschijnlijk hebben ze tot 1847 hier gehangen, toen de state helaas werd afgebroken.
Inmiddels was Napoleon al lang uit Nederland verdreven en mochten de borden weer 'gezien worden'. 
Zo werden deze drie borden nu in de kerk van Zweins opgehangen, waar ze nu nog steeds hangen.

Familieleden in het leger

Vaandel

niet bekend

 

 

Compagnie nr.
* Seerp van Dijxtra (*1599-
U1669)
* Kapitein van 1638-1653

* Voorganger: Poppo Bockes van Burmania
* Opvolger: Hayo van Mouderick
* Hoogste militaire functie: kapitein
* Woonplaats: Huizum
 

Meer informatie:
http://www.mpaginae.nl/Nauta/kapiteins.htm

http://digicollectie.tresoar.nl/item.php?object=198&item=115 (Stamboek Dijxtra)
http://89.200.200.165/CMS/api/file/saft/4b00be98828be773ebfa8e25bd8a8c55/ (Regina kerk te Zweins)
http://www.stinseninfriesland.nl/KingmaStateZweins.htm
http://www.walmar.nl/inscripties.asp

 Samen met Jeroen Punt (NMM) proberen we de lijsten van Friese compagnies zoveel mogelijk te reconstrueren.

Tot nu verschenen in deze serie:

 1. Jacob van Roussel

 2. Adriaen Slijp

 3. Bonefacius van Scheltema

 4. Ludolf Potter

 5. Frans van Roussel

 6. Abbe van Bootsma

 7. Jan Sageman

 8. Juw van Eysinga

 9. Frans van Donia

 10. Lolle van Ockinga

 11. Taecke van Hettinga

 12. Frans van Cammingha

 13. Wigle van Hania

 14. Arent van Arentsma

 15. Wopcke van Herema

 16. Willem van Inthiem

 17. Ids van Eminga

 18. Seerp van Dijxtra