GROND DIAKONIE S.S.L.


Het poltje te Schettens

Schraard
In 1982 verkocht de diaconie van SSL, een stukje grond te Schraard ten behoeve van Folkert F. Boersma (erfuitbreiding) en Steffen de Jong (voor garage).
Beide kochten de helft van het perceel Kadstraal gemeente Makkum, Sectie C nr. 928, geheel groot een are, vijf en dertig centiare.
Blijkens de acte is het perceel in eigendom van de diakonie gekomen 'krachtens de overschrijving ten hypotheekkantore te Sneek op zeven maart 1918, in deel 622 nummer 10 (bij notaris Sjirk van der Burg). 
Kooprijs voor het perceeltje was in 1982 fl. 2362,50, dus ieder fl. 1012,50.


Eigendommen in 2005:

Schraard:
Makkum Sectie C, nr. 476, groot 1.48.80 ha.  Door ruilverkaveling thans Sectie G, nr. 115, groot 1.45.30 ha.
(was voorheen in eigendom van diakonie Schraard)

Longerhouw:
Gem. Tjerkwerd, Sectie E, nr. 150, groot 2.07.40 ha.

Op 15-3-1973 is via de ruilverkaveling e.e.a veranderd, zie ook akte in archief diakonie.
Toebedeeld, na inlevering van ??, kavel 1001, groot ongeveer een hectare, zeven en negentig are, negentig centiare. Ze moest bijbetalen fl. 1453,--  (zie ook krv 12-11-1971, waarbij A. Bosma huurder bleef !)

Schettens:
Gem. Witmarsum, Sectie G nr. 28, 0.37.80 ha.  
Genaamd: het poltje te Schettens
(was voorheen in eigendom van diakonie Schettens-Longerhouw)

Op 2-5-2001 werd de erfdienstbaarheid van weg gewijzigd, zie akte.