.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 1. Dit moet zijn: Jel van Herema
 2. Dit moet zijn: Tiemck van Humalda
 3. Wapenboek Aebinga, gen. 6, Upc. van Burmania Tab. Gen. Stamboek van Adel
 4. Charterboek 4D. 221
 5. Winsemius Chron. pag. 634
 6. Winsemius Chron. pag. 662
 7. Zeer ongelijk wordt het jaar zijner benoeming opgegeven; in de gedrukte Naamlijst vindt men hem op 1600, alsmede in een HS; in twee anderen staat 1622; nog in een ander, in hetwelk ik tot nu toe geene misslagen had ontdekt, leest men 1624; doch het charterb. 4D 893 geeft eene missive van hem als Grietman van Wonseradeel van Febrarij 1596, alsmede twee geschriften van 1598, waar hij onder dien titel voorkomt: (Ald. 986, 1003) en dit zal dus wel het beste bewijs zijn, dat hij toen reeds dit ambt bekleedde.
 8. Upc. v. Burmania Tab. Gen. Stamb. v. Adel
 9. Geogr. Woordboek 104
 10. Tegenwoordige staat van Friesland XV D. 175
 11. Chartb. 5D 235
 12. Winsemius Chron. 906 en achter de Chronijk, Beschr. van Friesland op Wonseradeel
 13. Geogr. Woordboek 104
 14. In meerdere artikelen wordt telkens verwezen naar zestien zerken. Aangezien er sinds jaar en dag 6 liggen, ga ik er van uit, dat er hier sprake is van een schrijffout die later telkens overgenomen is (in Hepkema's artikel staat het fout en ook in Geakunde Wunseradieel uit 1969)
 15. Dit moet volgens mij Sijbrandt van Osinga zijn, deze wordt ook in de 'Tegenwoordige Staat van Friesland' genoemd.
 16. Uit: De Historie gaat door het eigen dorp, van A. Algra, pagina 180-181
  ...
  Aggema en Aylva zijn niet de enige voorname huizen geweest. Op oude kaarten en in beschrijvingen worden ook genoemd een tweede Aylva, dat aan de vaart naar Schettens lag, evenals Filens, Nijstinstra, de Bongastate, de boerderij thans bewoond door de heer J.A. Kooistra en de Klein Syboltsmastate, waar de heer W. Deinum woont.
  ....
 17. Seerp Ockinga is fout, dit moet Seerp van Osinga zijn.
 18. Jel Heerema is niet overleden in 1562, maar in 1569.
 19. Uit: De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795, door Mr. L.J. van Apeldoorn.
  Tweede deel, 1915

  Bijlage B. 
  Uit: Resolutieboek van de Staten van Friesland, 31 aug. 1764.
  Staat van suppletie van de revenuen der Pastorijen, die geen 500 gls. hebben opgebragt voor den jaare May 1764 verscheenen.

  Wonseradeel
   
  Verkocht in 1762, Longerhouw, Schettens.......gelijk aan Stiens...........500
  Verkocht in 1762, Schraard.............................gelijk aan Stiens..........500

  [Stiens]...De pastoryegoederen zijn 1762 verkogt en de voor- en nadeelen met May 1763 ingegaan aan de koopers overgedragen. Dus moet deeze Pastorye genieten het volle tractement tot.........500

  ---------

  In de 'Stads- en Dorpskroniek van Friesland' deel I (1700-1800) van dr. G.A. Wumkes:
  5 november 1762: Verkoop der pastorielanden van Allingawier, Exmorra, Idsegahuizen, Piaam, Longerhouw, Schettens, Schraard.
 20. Uit: Stads- en dorpskroniek van Friesland deel I (1700-1800):
  24 november 1806
  De dissenters confereeren te Schettens of zij den dorpstoren van de Herv. gemeente wegens bouwvalligheid zullen afstaan.
 21. Uit: Stads- en dorpskroniek van Friesland deel I (1700-1800):
  31 mei 1816
  Aanbesteed het afbreken van den toren te Schettens
 22. Murmerwoude  1804  Daar de dissenters op den 21e december 1804 vrijwillig afstand hebben gedaan van de dorpstoorn te Murmerwoude volgens een acte daarvan gemaakt en ter secretary van Dantumadeel geregistreerd so hebben Klaas Sydses van Kleffens ontvanger en kerkvoogd en Rie  klok kerk 
 23. De boerderijen 'Vaders Hofstee' en 'Paddehuys' behoren bij het grondgebied van Exmorra, dus behoren niet bij Longerhouw te worden genoemd. Overigens staan deze namen al op de grietenij kaarten van Schotanus genoemd.

 24. Zacharia 1:16 gaat als volgt:

  Daarom, zo zegt de Here: Ik keer in erbarming tot Jeruzalum weder; mijn huis zal daarin gebouwd worden, luidt het woord van de Here der heerscharen, en het meetsnoer zal over Jeruzalem gespannen worden.

 

 

 

   

   

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.