BUWALDA WAPENS


Er zijn veel verschillende wapens van (verschillende) geslachten Buwalda's. Hierdoor is het voor de meesten veel gepuzzel voordat het goede wapen gevonden is. Immers, wat zou het zonde zijn als U net een wapen heeft laten schilderen, dat later onjuist blijkt te zijn. In grote lijnen zijn er 4 groepen te onderscheiden.


Het Burgwerder wapen

Het Dokkumer wapen

Het klaver wapen

Het Katholieke wapen


Vwb het wapen is er nog veel onderzoek te verrichten, maar ik neig steeds meer naar de volgende stelling.

Het wapen met de klavers is wellicht het juiste Buwalda wapen. 

Na de oorlog is er een boekje verschenen over de genealogie, waar het wapen van Jan Reynders Buwalda in werk genoemd, die de stamvader der Burgwerder Buwalda's is.  Later zijn er via een wapenschilder te Bolsward, vele wapens verkocht met deze versie, waarop ook stond: wapen van buwalda. (uit Burgwerd).

Op zich klopt het dan ook nog, zij het dat na deze Buwalda, niemand meer zicht met dit wapen heeft getooid, althans zover bekend en gevonden.

Wel komt er op velerlei manieren het Buwalda wapen met de klavers voor. Bijvoorbeeld als eerste in dezelfde kerk te Burgwerd, waar de zus van bovengenoemde Jan, Ydtje, ligt begraven. Haar wapen is afgebeeld op het orgel, die zij namens haar overleden zoon, schonk. Dit is het wapen met de klavers. In een later gedrukte stamboom van een 'doopsgezinde tak' der Buwalda's, die ook dit wapen droegen, is dit wapen ook wel bekend als het doopsgezinde wapen.

Van Bovengenoemde Jan R. Buwalda, is de stamboom alleen doorgegaan via een zoon: Klaas Jans Buwalda. Het zou dus zo kunnen zijn, dan hij het wapen met de klavers weer had en zo eigenlijk dit wapen voor de genealogie Buwalda heeft bepaald. Echter van hem is NOG geen wapen bekend.

Ook op diverse geboortelepels komt het wapen met de klavers voor.

Indien het dus het JUISTE wapen zou zijn voor de gehele tak, dan zijn er dus ook vele wapendragers naar Ned. Indie gegaan.

* Sible Sytzes Buwalda, geb. 26-3-1862 te Witmarsum, had dit wapen met klavers op zijn geb.lepel.

* Jan Jans Buwalda, geb. 31-7-1879 te Parrega: Zilveren gebooortelepel in het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

De steel is met een rattestaart aan de bak verbonden. De steel is plat en versierd met graveerwerk, een opgesoldeerde waaiervorm en een maskeron. Steelbekroning: ruiter te paard. op de achterzijde van de bak een gegraveerd wapen: Links een halve adelaar, rechtsboven drie eikels en rechtsonder drie klavers en een liggende wassenaar. Het wapen is gekroond en wordt omgeven door bladertakken. Langs de rand van de bak: 'Jan Jans Buwalda is gebooren 1879 te Workum op het Zuureind'.

* Eelke Buwalda, geb. 3-3-1885 te Morra: Had een meubelzaak/fabriek in Hilversum, van ong. 1945-1965. Gebruikte als merk het Buwalda wapen met de halve adelaar en de 3 klaverbladen. Als lid der Dokkumer tak, kan dit echter niet.

* Jan Hendriks Buwalda, geb. 28-7-1872 te Workum. Van hem bestaat een geboorte lepel met wapen nr. 12 (Vleer). Dit is met o.a. 3 klavers.

* Cornelis Buwalda, geb. 12-9-1891 te Sneek, Woonde te Blaricum, K.O. Karang Redjo Blitar Java. Had volgens Donald Buwalda een ring met het doopsgezinde wapen erin. Volgens Saskia Pryce droeg Anna Johanna de ring tijdens de oorlog en was de echte naam van haar man Cornelus, met een u dus.

Tot slot trof ik ooit een wapen aan met de beschrijving Buwalda, echter dit lijkt zeer onwaarschijnlijk.

 


index

.