Overblijfselen

Nog steeds doen vele voorwerpen herinneren aan de tijd dat de eigenerfde Buwalda's van Jonkershuizen in hun bloeiperiode zaten. Hieronder een lijstje:

 1. De wapensteen in de boerderij 'Buwalda-Stapert' te Jonkershuizen.
 2. De wapensteen uit de poort van 'Hoytema-state', thans in het Fries Museum.
 3. Een houten 'Nood-Godsbeeldje' uit de R.K. (schuil) kapel te 'Hoytema-State'.
 4. Wapenzegel van was van Wilhelmus S. Buwalda
 5. De klok van de N.H. Kerk te Tjerkwerd, waar de naam Ulbe Buwalda op voorkomt.
 6. Op de boerderij 'Homminga-State' te Eemswoude, zit een wapensteen met wapen.
 7. Grafsteen te Tjerkwerd van Sibble Gatses (Buwalda)
 8. De grafzerk van Ulbe Tiaerts van Buwalda in de Herv. kerk te Tjerkwerd 
 9. Familiegraf van Sibble Gatzes en Siu Andlesdr. Rispens te Tjerkwerd 
 10. Grafsteen van Sierck Hilles Buwalda in de Hervormde kerk te Tjerkwerd
 11. Grafsteen van Ipe Siercks Buwalda in de Hervormde kerk te Tjerkwerd
 12. De grafzerk van Gatse Hilles Buwalda in de Hervormde Kerk te Tjerkwerd.
 13. De grafzerk van Sjoerdtie Ulbes Buwalda en Aucke Homminga in de Hervormde kerk van Tjerkwerd
 14. De grafzerk van Sibolt Tiaerdtz. Bualde in de Herv. kerk te Tjerkwerd
 15. De grafzerk van Hansck Hillesd. Buwalda in de Martinikerk van Bolsward.
 16. De grafzerk van Andrys Sybolts Haersma in de Herv. kerk te Tjerkwerd
 17. Grafsteen van Sybe Riencks Baerdt en Jouck Obbesdr. Eminga in de Hervormde kerk te Tjerkwerd
 18. De grafzerk van Frouck Hotzes Licklama, 'huisfrou van Sierck Hilles Buwalda' te Oosthem.
 19. Een stoeppaal van Buwaldabuorren!
 20. De grafzerk van Tetke van Oenema te Buitenpost

Verder nog overblijfselen van de 'Burgwerder' Buwalda's.

 1. Het wapenbord in de Hervormde Kerk te Burgwerd, met het wapen van Buwalda
 2. Het kerkorgel met de wapens van oa. IJdtje Buwalda in de Hervormde Kerk te Burgwerd
 3. De zgn. Buwalda-bank, voor bij de preekstoel in de H. Kerk te Burgwerd.
 4. Een prachtige zerk van IJdtje Buwalda en Adrianus Grons
 5. In de kerk van Longerhouw ligt ook nog een zerk van Sjoukje Klazes Buwalda.
 6. In de Hervormde kerk te Witmarsum hangt een herinneringsbord met de naam Jan Sibles Buwalda erop. Het gaat dan om de restauratie van deze kerk in 1845.
 7. In de Hervormde kerk te Witmarsum ligt de zerk van Jan Reinders Buwalda !!!
 8. In de Hervormde kerk te Witmarsum een Buwalda bank met wapen
 9. In de Hervormde kerk te Franeker een zerk van Anna Hylkes van Abbema,  weduwe van Jan Reinders Buwalda.
 10. In de toren van de Hervormde kerk te Burgwerd ligt de zerk van Jan Jans Buwalda.
 11. Op het kerkhof van Burgwerd staan en liggen vele Buwalda zerken. De oudste is echter een kleine liggende zerk van Tietje Hotzes Rusticus, echtgenoot van Jan Jans Buwalda
 12. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Jiskjen K. Buwalda en Ds. Douwe Jans Faber 
 13. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Trijntje K. Buwalda en Petrus Joh. Scrinerius 
 14. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Sjoukje Rommerts Rommerda, vrouw van Sybe Reyners Buwalda. 
 15. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Rommert Buwalda  
 16. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Sybe Reijnders Buwalda  en ook Sjoukje Sybes Buwalda 
 17. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Arjen Buwes en kleindochter Hiltje Klazes Grons
 18. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Jisck Boltjes, wed. van Klaas Jans Buwalda 
 19. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Antje Klaazes Grons en Wybrand van Loon
 20. In de Grote of Martinikerk van Bolsward ligt de zerk van Klaas Jans Buwalda en Titia Wygerus Swerms
 21. In de Herv. kerk te Lemmer ligt de zerk van Antje Jans Buwalda (e.v. Aene Nannes)
 22. In de Herv. kerk te Lemmer ligt de zerk van Arjen Claases Buwalda  (e.v. Janke Jouwerts Stapert)
 23. In de Herv. kerk te Lemmer ligt de zerk van Tetje Arjens Buwalda
 24. In het Fries Scheepvaart museum bewaard men de familiebijbel van Arjen Claases Buwalda.
 25. Geboortelepel van Jan Jans Buwalda
 26. Geboortelepel van een Janke Buwalda
 27. Geboortelepel van Idske Pieters Buwalda
 28. Geboortelepel van Trijntje Sibbels Buwalda
 29. Schilderijen van Buwalda's 
 30. Voetenbankje van Romkje Buwalda
 31. Foto's van Buwalda's
 32. Naamlijst armvoogden van Sneek
 33. Interieurstukken van State Grons
 34. Avondmaalschaal te Witmarsum
 35. Schilderij van Anke Buwalda van Haga (1803-1878)
 36. Zegelring met Dokkumer Buwalda-wapen

Overige

 1. In Marion is een heuse 'Buwalda Cemetery'.
 2. Grafstenen van Buwalda's of hedendaagse kerkhoven 
 3. Grafstenen van Meylema's, gerelateerd aan de Burgwerder tak.
 4. (recente) Grafstenen van Buwalda's
 5. In Oostrum zit een gevelsteen met de naam Buwalda
 6. Buwalda steech in Dokkum
 7. Buwalda huizen

Nog in te delen:

 


index

.