TESTAMENT VAN GATSE HILLES BUWALDA

(Klik hier voor uitgebreide taxatie)

 ad sequentem

Op huijden den 6en Junij 1654 compareerden in den
griffie Hoffs van Frieslandt Hille Rispens ende
Ype Sierx Buwalda gesterckt met dr. Spitholt, exhibeerden
sekeren orig. testamente ende versochten het selve ten
registratie boeck der fideicommisses geregistreert te
mogen worden, luijdende als volcht

Int jaer ons Heeren Salichmaeckers Jhesu Christi een duijsent
seshondert twee en veertich des 18en Novembris nae den olde stijle
ist dat ick Gaetse Hilles Buwalda althans substitueerde
ontfanger van Wonseradeel, overleggende de sekerheijt des doodts
ende onsekerheijt van de selves uijre, voor mij genomen hebben van
deser werelt niet te scheijden, sonder eerst te maecken dispositie
van mijne tijtlijcke naegelatene goederen, bevelende daeromme
mijn siele der grondtlose barmherticheijt Godts ende mijn
lichaem d'aerdtsche begraeffenisse, verclare daeromme ick
Testator universale erffgenaem tot alle mijne nae te latene
goederen erffgenaem te institueren Hille Gaetses Buwalda
mijn zoon bij Bauck Douwes in echte getogen ende andere sodanige
meerdere kinderen als ick naemaels meerder salle mogen
geraecken te susciteren, ende luenvenrie (?) mijn voorsnoemde soon
althans alleen oldt aende cant van ses jaeren ut pupillari
aetate
mochte geraecken te versterwen, soo substituere ick

-

Testator, pupillariter mijn beijde broeders
Sierck Hilles Buwalda ende Sible Hilles Rispens ofte bij haer
versterwen, haer kinderen ende descendenten, ende euenverre (?) mijn
soon tot olderdom van van veertich jaeren mochte comen ende alsdan
quam te sterven, ofte dat mijn soon kint ofte kinderen naeliet
die oock sonder neergaende graed quamen te overlijden, in
alle sulcke gevallen substituere ick Testator all weder
in manieren als vooren, die voorsnoemde mijn broeders ende haer
descendenten vulgariter om de goederen per fideicommissum
van mij aff te comen op haer te devolveren, sonder dat ick will
tot enige tijden de goederen uijt mijn familie veralieveert
te werden, dan gebiede deselve daerinne te verblijwen
sonder dat deselve goederen tot enige tijden sullen mogen
erwen ende versterwen op de graedt van mijn overledene
huijsfrou om werckelijcke redenen mij daertoe moverende
daeraff genoech can geblijcken door schriftelijcke dispositie
bij mijn huijsfrouwe olders gemaeckt, ende evenwerre
die voorsnoemde conditie der geroerde substitutien geraeckt
t' existeren, sullen mijn voorgemelte broeders ofte haer
naecomelingen geholden sijn aen elcx van mijn suster Hansck
Buwalda
kinderen, die alsdan in levene bevonden mogen werden
uijt te keeren de somme van twee hondert goude guldens
Doch indien het gebeuren mochte dat beijde broeders
vooren geroert voor mij quamen t'overlijden, ofte niet meer
oock in levene waeren ten tijde van de existentie der
substitutie ende fideicommis  meergedacht, alsdan will ick
Testator dat bij versterwen van mijn kint, ende deselves
kinderen sonder neergaende graedt, mijn broeders ende susters
kinderen t' saemen ex vulgari te pupillari substitutione als
verhaelt mijn goederen sullen genieten, doch comt alsdan te
cesseren het praelegaet mijn susters kinderen hier vooren
besproocken, ende sullen in voorige gevallen nochtans als een
praelegaet mijn broeders beijde soonen nae mijn vader
Hille Buwalda genaemt, elcx genieten twee hondert goud guldens
met noch soo linnen als wollen clederen tot mijn lichaem
behoorende, wille ende begere nochtans dat binnen de maendt
sondt nae mijn overlijden uijtgekeert sullen worden
uijt mijne nae te latene goederen dese naevolgende legaten

-


als aende kercke van Tierckwert daer ick residere ende woonachtich
ben tweehondert vijftich goude guldens item noch hondert goudguldens
om deselve op verscheijdene tijden bij de administrateurs ofte
armvoochden van Tierckwert voorsnoemd tot coop van brooden
voor de armen geimploieert te worden, belaste noch mijn broeders
ofte den gene die van haer in leven mach sijn, ofte bij haer
beijder versterven d'oldste van haer kinderen de summa van een
hondert goude guldens uijt mijn goederen te besteden ad pios usus
gelijck ik haer mondelinge belast hebbe, legatere mijn
dienstmaeghdt Aet Ages dr. in aensien van haer goede diensten
eens vijftich caroli guldens, willende ick Testator dat mijn kint
in sijn minderjaricheijt opgevoedet sall worden bij mijn naeste
bloedtvrienden die van alles directie sullen hebben, sonder dat
ick wille dat dat de bloedtvrienden van't kintsmoederskant
sich daermede sullen hebben te bemoeijen; ordonnerende tot voormomber (?)
van mijn soon die voorsn. Sible Hilles Buwalda, ofte bij sijn
versterwen d'ander broeder, versoeckende deselve daertoe bij 't
Gerechte geauthoriseert ende geconfirmeert te mogen werden,
ende indien dese dispositie nae viguer van rechte niet
mochte bestaen, wil ick dat deselve effect sall sorteren ende
als codicil  donatio causa ant dispositie parentis inter liberos
gelijck deselve best nae rechte effect can sorteren,
orconde ende in kennisse der waerheijt soo hebbe ick Testator
Gaatze Hilles Buwalda dese selffs eerst verteeckent ende
voorts als getuijgen versocht ende gebeden d'eersame Rijck Ariens
vanden Bos (?) , Claes Tietes Baerdt, Dirck Dircx Wijnvercoper
Jurien Jans, Epe Waetses, Jan Eelckes
ende Hectorem
Meinsma
Advocat voorden Hove van Frieslandt om desen te
vertekenen 't welck alsoo op een tijt geschiet is tot mijn advocats
huijs in Leuwarden. Actum ut Supra   Onderstanden G. Hilles Buwalda
Rijck Arijens, C. Baerdt, Dirck Dirks Wijncoper, Jurijen
Jansen, Eijppe Watses, Jan Eelckes
ende H. Meijnsma met
hun togen.

Nae gedaene codutie jegens en principale
testamente verseeckert als boven is deesen daerinne bevonden te
accorderen. In kennise van mij ondergeschreven deesen 6en Junij 1654


Sequenteren Overgeven, in bewaring stellen.
compareerden  verschenen
exhibeerden lieten zien
substitueerde vervanger
dispositie Ordentelyke bestelling ofte beschicking.
Susciteren Opwekken (verwekken)
ut pupillari aetate Op jeugdige leeftijd ?
pupillus onmondige wees
vulgariter, vulgo  in de volkstaal
devolveren afwentelen
veraliveren ??
moverende bewegende
substitutie In de plaets-stelling, onderstelling, erf-making.
cesseren Ophouden, eyndigen.
prelegaet Voor-uyt-making.
imploieren=emploieren Besteden, aanleggen, besigen, aanwenden.
ad pios usus naar vroom gebruik
voormomber voogd
conformeren  vergelijken
codicil  Een soorte van uytersten wille sonder erven ofte onterven.
donatio causa ant dispositie parentis inter liberos gift ter sake van de ouderlijke beschikking naar vrijheid ??
Actum ut Supra Gedaan als boven
Pupillariter substituere by uyterste wille sijn jonge Kinderen vervangen
Gossuwinus Spitholt Advocaat voor het Hof van Friesland 1661
Sinds 14 dec. 1644: Dr. Spitholt, Gosuinus; uit Zutphen; overleden 2 april 1688
Hector Meinsma Sinds 3 nov. 1607Dr. Meinsma, Hector; raadsheer; overleden 17 juni 1647

    

1.  Hille Ruirts te Buwalda , geb. ABT  1565,[i] (zoon van Ruirdt Siercks en N.N. ) ovl. BEF    1612.  In 1578 op stem 28. Woonde te Tjerkwerd op Buwaldaburen.  Is Evert Bualda mischien een zoon van hem ?     Hij trouwde met Jayts Siblesdr. Oenema , getrouwd ___ 1590,1 geb. ABT  1565,1 (dochter van Sibble Gatzez en Siu Andledr Rispens ) ovl. BEF    1643.  Jayts: Verkocht in 1595 land Rienck Sybes en Auck Sybouts. In 1640 eigenaar van stem 25. 

                             Kinderen:

                            2.       i         Hansck Hilles Buwalda geb. ABT    1590.
3.       ii       Sible Hilles Rispens
geb. ABT  1590.   
 4.       iii      Sierck Hilles Buwalda geb. ABT    1593.
5.       iv      Gatze Hilles Bualda geb. ABT  1600.
         v        Andle Hilleszn Buwalda .  Woonde te Tjerkwerd op Buwaldaburen.
                    Hij trouwde met Ints Hansdr. "Bruynsma" , getrouwd ___ 1614, (dochter van Hans Hansen Bruynsma en                         Hylck Tyepckedochter ). Ints: Afkomstig van Ypecolsga
          vi       Ruierdt Hilles Buwalda .  Tot 1611 vermeld.                     

3.  Sible Hilles Rispens , ook bekend als Sible Hilles Buwalda, geb. ABT  1590,1 ovl. 1 Jun 1660 in Sneek.  Noemt zich naar zijn grootmoeder Rispens. Woonde te Tjerkwerd, in 1640 te Oosterend. Voert wapen nr. 10 (?). Volgens e-mail Ger Straat 28-01-01 getrouwd te Franeker.

     Is van geboorte een Buwalda, maar noemde zich naar zijn grootmoeder Rispens. Woonde te Oosterend. In 1640 eigenaar van stem 15 te Oosterend.     Hij trouwde met Auck Siercksdr. Hankema , getrouwd 10 Nov 1614 in Wonseradeel,[i] (dochter van Sierck Lamberts Hanckema en Gaets Lolckedr Adama ) ovl. 29 Mrt 1667.[ii]  Auck: Woonde te Oosterend. 

                             Kinderen:

                              i       Gaetske Sibles Rispens , geb. ABT  1628 in Oosterend.1,[iii]  Hun kinderen nemen de naam Rispens aan. Gatske is in             ondertrouw gegaan te Dokkum 01.06.1649.
  ii     Siucke Sibles Rispens .
  iii     Acke Sibles Rispens .
 iv       Hille Sibles Rispens .  Ook genaamd: Hilarius van Bualda

4.  Sierck Hilles Buwalda , geb. ABT    1593, ovl. 6 Apr 1654 in Wonseradeel, Tjerkwerd, begraven in Wonseradeel, Tjerkwerd.[iv]  In 1637 en 1640 te Oosthem. In 1654 te Tjerkwerd. Test. 2 Apr. 1654. Zijn tweede huwelijk volgens Het Stamboek van de Fr. Adel. Hij trouwde met (1) Frouk Hotzes Lycklama , (dochter van Hotse Lycklama en N.N. ) ovl. 17 Feb 1639 in Wymbritseradeel, Oosthem.  Frouk: Woonde te Oosthem. 

                             Kinderen:

                            8.       i       Ype Siercks Buwalda .
9.       ii     Hille Siercks Buwalda .
         iii       Evert Siercks Buwalda , geb. ABT  1630.[v]  Woonde te IJlst. Vader is gegokt.

5.  Gatze Hilles Bualda , geb. ABT  1600,1 van beroep Kerkvoogd, ovl. 15 Sep 1649 in Wonseradeel, Tjerkwerd,[i] begraven in Wonseradeel, Tjerkwerd.11  In 1629 kerkvoogd te Tjerkwerd. Substituut ontvanger van Wonseradeel. In 1640 eigenaar en gebruiker van stem 28. Testeerde op 18 November 1642. (testeerden op 7 Aug. 1640). Woonde te Tjerkwerd. Hij trouwde met Bauck Douwes Beintema , geb. ABT  1600,1 (dochter van Douwe Douwes Beintema en Beytske Peyma ) ovl. 7 Apr 1639 in Wonseradeel, Tjerkwerd,11 begraven in Wonseradeel, Tjerkwerd.11  Bauck: Woonde te Tjerkwerd.  

                             Kinderen:

            10.     i      Hille Gatzes Buwalda geb. ___ 1637.

 

.