Bruggen te Schettens

Begin juni 2008 kregen de drie bruggen een mooi naambordje.


 

Brug anno 2004 Flapbrug begin vorige eeuw?

 

Alle uitgaven betreffende bruggen in de kerkvoogdijboeken van Schettens.

1684 Uitgaaf 0:6:0 Betaalt aan Tierck Tiercks voor 't aan eerden van 't set de kercke te last komende
1684 Uitgaaf 3:3:0 Aan mr. Reijner (Claassen) betaalt voor 't set om de tuin
16-5-1685 Uitgaaf 2:18:0 Aucke Rinties curator over W. Jan Louws weeskindt betaalt twee cg. 18 strs. voor 't maken van t kercke set, als voor 't omhangen van de klock.
27-4-1695 Uitgaaf 1:1:12 Den 27 April Doye Thomas betaalt een car.gls: een str. 12 penn. wegens t maaken vant hoogset voor den kerke plaats quota te last comende
25-4-1696 Uitgaaf  10:11:0 Den 25 april betaalt aen V. Dehnecamp wegens de Schettensertille voor de kerke quota wegens de Zaate bij Ate Jans gebruykt 
21-10-1699 Uitgaaf 11:17:0 Betaalt den 21 dito aen Mr. Sybolt Gerbrants elleff car.gls: seventien strs: nopens drie pond.te. kerkelant van t opmaaken van een nieuwe tille alhier
10-2-1700 Uitgaaf 3:18:0 Betaalt den 20e april aen Mr. Sybolt Gerbrants drie car.glns: achtien strs: wegens opmaaken vant hoog Zet tot Schettens neffens twaalff pond.te. de kerke toebehorende te laste wesende.
11-12-1706 Uitgaaf 1:17:8 Den 11 Disemb: uitgeeven aan Onkosten tot het Hopmans Zet van Meetriaalen daar Wijbe Meinerts te last koomt van sijn plaats een Caro Guld: seeventien stui: agt penn.
1709 Uitgaaf 0:14:0 Van materiaalen aan het hoog set
1713 Uitgaaf 11:15:12 Wijders brengt den Rendant in Reekening soodaanige geleeverde houtwaaren en spijkers aan de Schettenser Tijlle voor een vijfte part volgens verscheiden quit. tot laste van de kerke zaate 
1 mei 1715 Uitgaaf 3:15:2 Premo Meij 1718 de Rendant betaalt van matrialen van hout spijkers aan het hoog Zet de kerke Zaate te last
6 maart 1724 Uitgaaf 12:8:0 Den 6 Maartij heeft de Rendant betaalt voor de saate van Tomas Doijmes bewont van matrialen hout spikers en tier voor en gebruik van de tille tot Schettens.
23 nov. 1728 uitgaaf 1:19:0 Nogh heeft kerckvoogd aan Toomes Doijes betalt van uigeschooten van het hoog set en verve te saamen...
8 juli 1731 Uitgaaf 1:2:8 Den 8 julij 1731 Reekening van 't Hoog set gehouden en tot last van kerke saate de rendant Sijbren Pijters betaald...
5 mei 1737 Uitgaaf 16:10:4 Nog heeft de rendant aen Tipke Wijbes betaald wegen Reparatie van Raap steentien en aen het hooog set.
16 mei 1737 Uitgaaf  41:13:0 Nog heeft de kerkvoogd Sijbren Pijters de Wijte van de kerkesaate in de buiren uitgeschooten en betaald tot het opmaaken van de niuwe tille en eenige jaaren reeperatie voor een vijfde part van tweehondert gulden, vier stuivers agt pingen
idem ? Uitgaaf 10-13-0 En nog heeft de rendant voor ses ponde maate los land de kerk van Schettens toe behoorende mandeellig met nog drie een darde half  en nog een twaalf ponde maate te saamen drie en twintig een tweede ponde maate voor een vijfde part ijder pondemaate een gul: 15 st: 8 pingen uitmaakende 41 guld: 14 st: 
En voor de ses ponde maate 10 guld 13 st:  
Blijkt uit de specsiefijcaatieen alles door Meij betaald en met de Bijsitter A. van Elselo overgesien en verdeeld
23 aug. 1745 Uitgaaf 1:4:0 Nog heeft de Rendant aan Tjalling Jarigs betaald weegens geleverde hout of metrialen tot het hoog Set voor de Kerke plaats die bi Tipke Wybes wort bewoont.
22 mei 1750 Uitgaaf 0:12:0 betaald aan Tialling Jarigs 'weegens reperatie gedaan ant hoog Set voor twee jaren 
10 dec. 1751 Uitgaaf 1:17:8 Aan Willem Herkes gevalideert een guld: seventien st: acht penningen wegens Mitirialen ant hoog Set
20 mei 1754 Uitgaaf 1:16:0 Nog aen Doeckle Sijbrens betaald van meetrialen tot het hoog Set somma een gulden sestien st. 
22 mrt 1755 Uitgaaf 1:7:0 Aan Tialling Jarigs gevalideert een guld: seven st: wegens matirialen ant hog Set
15 mei 1755 Uitgaaf 4:5:0 Aen Doekele Sieberens gevalideert vier guld: vijf st: 't geen siene had betaald, aen de ontfanger Sioerd de Wiete, wegens reperatie aen de tille
27 mei 1757 Uitgaaf  2:8:0 Aen Doekele Sieberens gevalideert twee gulden acht st: voor Materialen tot t hoog Set voor twee Jaren als 1755 en 1756 gelevert.
1 juni 1759 Uitgaaf  0:12:0 Aen Doekele en Douwe Sieberens gevalideert.....en tot reperatie vant hoog Set, voor twee jaren 1757 en 1758
6 juni 1760 Uitgaaf 6:14:12 Aen Douwe Sieberens gevalideert seven guld: ses st: twalif p:, ...als ant hoog Set
23 mei 1766 Inkomsten 1:10:0 Den 23 Maij door den Rendant ontvangen van Doekele Sijbrens een zomma van een cargulden tien stuijvers voor rijden over 't Zet te Schettens.
12 juni 1767 Inkomsten 1:10:0 ...van Doekele Sijbrens Een somma van een cargulden tien strs: voor en jaar rijden over 't Set te Schettens.
Idem ook in 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, telkens 1:10:0 inkomsten voor 't Set.
2 mei 1768 Uitgaaf 13:8:0 Den 2 Maij wijders door den Rendant gevalideert aan Durk Hettes en somma van Dartien Car.gulden agt stuijvers voor leverantie van ried, roop, en voor de tille.
22 aug. 1791 Uitgaaf 4:10:0  betaald 'weegens het quota der mandelige Tille, voor de kerkeplaats'
25 aug. 1791 Uitgaaf 2:9:8 betaald  betaald aan Bonte Everts 'ter saake onderoud van het hoog seth nopens de plaats van Sjoerd Watses wed.'  (dorpshuis plaats)
>1838 Ontv. niets gevonden
Op 29 dec. 1846 Uitgaaf  90,99 betaald aan Pier Sjoerds Hidma 'weegens timmeratie aan Set en Barten'
1853 Uitgaaf 10,52 Betaald aan Sjoerd F. Hidma wegens onderhoud van de Schettenser tille
1856 Uitgaaf 5,86 Aan J.W. Boorsma, wegens werkzaamheden aan de Schettenser Tille voor 1/5 
1856 Uitgaaf 427,91 Aan H. Bergsma voor timmeren (AAB: voor de nieuwe draaibrug?)
----
Betaald aan Hendrik Bergsma 'wegens timmeren aan de gebouwen en het maken van een nieuw zet'
Uitgaaf 30,78 Aan H. Bergsma voor onderhoud van het zoogenaamd hoog zet
-------
Betaald aan H. Bergsma 'wegens aandeel in de vernieuwing van het hoogzet'
1857 Uitgaaf 127,-- Betaald aan H. Bergsma 'wegens 1/5 gedeelte van de kosten wegens het maken van een nieuwe tille'
1857 Ontvangen 4 Huur voor de draai
1858 Uitgaaf 22,89 Betaald 'wegens arbeidsloon aan de grindweg'
Uitgaaf 1,18 Betaald aan Tjitte Bruinsma 'voor het teeren van de draai en het zet'
Uitgaaf 20,-- Betaald aan Tjitte Bruinsma en Harmen Zijlstra 'voor het brengen van slataarde op de hieminge bij de draai'
Uitgaaf 116,37 Betaald aan dezelfden 'voor dammen slatten en graven eener sloot en het leggen van een polderdijk op de kerketuin'
Uitgaaf 6,-- Betaald 'voor het dammen eener sloot'
1858 Ontvangen 6 Van Hidde de Vries huur voor de draai
1859 Ontvangen 4 Van Hidde de Vries huur voor de draai
1860 Ontvangen 3 idem
1862 Ontvangen 1,25 Van Jorke Westra Huur voor de draai
1863 Ontvangen 0,50 Van H. de Vries, huur voor de Draai
1864 Ontvangen 1 Van Hidde de Vries, huur voor de draai
1865 Ontvangen 1,75 Van Hidde de Vries, voor de draai
1866 Ontvangen 1 Van Sybren Robijn, voor de draai
1867 Ontvangen 0,75 Van Sybren Robijn, huur van de draai
1868 Ontvangen 1,50 Van Jorke Westra, huur voor de draai
1871 Ontvangen 0,70 Van Hidde de Vries, huur van de Draai
1872 Ontvangen 2,00 Van Popke Zijlstra, huur voor de Draai
1872 Ontvangen 5,00 Van Ulbe W. Haanstra, huur voor de Draai
1873 Ontvangen 0,50 Van Ulbe Ozinga, huur voor de Draai
1874 Uitgaaf 3,75 Aan Anne Bruinsma, als brugafdraaier
1874 'Betaald aan K. Roedema een derde gedeelte van de bedongen aannemingssom betreffende de nieuwe Draaibrug in Schettens, 422 gulden'
1874 Aan A. Kool, wegen opzigt van het maken der nieuwe brug, bestrating, etc. 45 gulden
-----
'Wegens gehouden opzigt bij het daarstellen der Draaibrug en de bestrating in Schettens'  45,--
1876 Uitgaaf 7,00 Aan Anne F. Bruinsma, voor brugafdraaien
1876 Uitgaaf 43,77 Aan K. Roedema, wegens timmeren de brug bij het fort en tille
1877 Uitgaaf 10 Aan Luitzen Piersma, voor brugafdraaien
1878 Uitgaaf 10 Aan Luitzen Piersma wegens het afdraaien der brug
1879 Uitgaaf 1 idem
1880 Uitgaaf 4,50 Aan P. Zijlstra wegens het afdraaien van de brug
1881 Uitgaaf  13,97 Aan K. Roedema, vijfjarig onderhoud der tillen over de Witmarsumervaart
Uitgaaf 5 Betaald aan P. Zijlstra, voor het afdraaien van de brug
1883 Uitgaaf 1,25 Wegens 't afdr. der brug aan P. Zijlstra
1884 Uitgaaf 3,50 Aan P. Zijlstra wegens brugafdraaien
1886 Uitgaaf 5 P. Zijlstra, bruggeld
1887 Uitgaaf 4,75 P. Zijlstra, bruggeld
1888 Uitgaaf 0,25 U. Haanstra, brugafdraaien
1889 Uitgaaf 3 Aan U. Haanstra, wegens brugafdraaien
1890 Ontvangen 5,25 Brugpacht, van Ulbe Haanstra
1891 Ontvangen 9 idem
Uitgaaf 23,04 Aan K. Roedema, timmerwerk beide bruggen
1892 Ontvangen 2 Brugpacht van Popke Zijlstra
Uitgaaf 22,97 Aan K. Roedema, timmeren aan de bruggen
1893 Uitgaaf 5 P. Zijlstra, brugafdraaien