De stemmen van Longerhouw

Longerhouw telde 9 stemmen

Stemnr. Floreennr. speciekohier Omschrijving Huidige bewoner Floreen 1798 Grootte Eig.
1798
gebr. 1798 Eig. 1818 Gebr. 1818
1. 10 6 Pastorie fam. R. IJzerdraad 3:9:6 10pm   Thomas Dooitzes   Thomas Doyes
2. 1 8 Klein Donia fam. H. Falkena 18:16:0 60,5pm        
3. 7 1 'wapen van Friesland' fam. L. Feenstra 16:21:0 54pm        
4. 9 2 'rk fam. van der Werf' M. Tersteeg 19:14:0 80pm        
5. 2 9 'Postma pleats' Postma 16:14:0 55pm        
6. 5 4   J. de Rapper 24:0:0 60pm        
7. 6 5   fam. N. Boersma 26:0:0 85pm        
8. 8 3   fam. Y. Burggraaff 6:21:0 56pm        
9. 4 7 'kercke plaets' / later kosterswoning fam. T. Bakker 9:0:0 24pm        
  3       0:2:12 2,5pm G. van Velsen Broer IJsbrants Douwe, Jan, Hotske, Aafke en Doutsen Tjeerds elk 1/5 Douwe Tjeerds
  11       2:18:10 8pm Anne, Haije, Baukjen, Froukjen, Trijntje Steffens Thomas Dooitses Baukje Steffens 1/2, Jan Klazes 1/2 Thomas Doyes
  12       1:0:0 8pm Anne, Haije, Baukjen, Froukjen, Trijntje Steffens Thomas Dooitses Baukje Steffens 1/2, Jan Klazes 1/2 Thomas Doyes
  13       1:0:0 4pm Wilco Camstra Siert Pieters Bauke S. de Witte 1/3, Trijntje Hessels 1/3, Hessel Sijmons 1/3 Sybren Baukes
  14       1:18:12 5pm Anne, Haije, Baukjen, Froukjen, Trijntje Steffens Thomas Dooitses Thomas Doyes Bakker Thomas Doyes Bakker
  15       4:0:0 12,5 pm Anne, Haije, Baukjen, Froukjen, Trijntje Steffens Sierk Pieters Jan, Douwe, Hotske , Aafke, Doutsen Tjeerds eig. van 11pm --> 3:14:0
----
Bauke S. de Witte 1/3, Trijjntje Hessels 1/3, Hessel Sijmons 1/3 1pm 6 einsen >0:14:0
Jan Sjoerds
----
Sybren Baukes
  16       0:14:0 1,5pm Sible Sjoerds,Grietje Douwes, Liskjen Sibles, Klaaske Sjoerts, Jarig P...., Anne Pik Sible Sjoerts Sible Sjoerds van der Werf Sible Sjoerds vd Werf
  17       2:0:0 70pm zathe onder Bolsward nr. 55 Rinske Bangma tot Leeuwarden Jouke Tjallings Petrus de Kok Fokke Rientzes
  18       4:0:4 30,5pm zathe te Bolsward nr. 58 Catharina Horreus Fokke Rintjes Petrus de Kok Fokke Rientzes
  19       4:0:0 75pm zathe Exmorra D.H. Posthuma 3/4 Grietje Marci 1/4 (1:21:0)
----
Broer Broersma 5/8
Fedde Jarigs
3/8 (2:7:0)
Pier Broersma Geeske Oortwijns 7/8, R. en S. de Jong 1/8
---
Broer Broersma 1/2, Jarig Broersma 1/2 als eig. van 6pm
Abe Posthumus
---
Pier Broersma
  20       1:9:8 2pm G. van Velsen Broer IJsbrants Douwe, Jan, Hotske, Aafke en Doutsen Tjeerds Douwe Tjeerds
  21       1:10:8 80pm Zathe tot Schettens Weeshuis Bolsward Otte Johannes Weeshuis Bolsward Otte Johannes
Totaal         164:1:12          

 

In 1704 was Jouw Tjebbes dorpsrechter van Longerhouw
In 1708 was Watse Piers dorpsrechter van Longerhouw