Bijzondere uitgaven/inkomsten Kerkeboeken

 

Rekening gesloten datum Omschrijving
3-6-1644 8-4-1637 Laurentius Helwich van't schilderen aan twee wijsers betaelt 24 cg
11-4-1654 23-5-1650 Hinne Pijters voor twee loden aent onrust vant uyrwerk betaelt 0-12-0
11-4-1654 24-11-1650 Pauwel (?) Jans coperslager van een doopbecken betaelt, en Aene Smidt van een ijseren boegel 2-4-8
6-9-1678a 9-4-1661 Den 9en Aprilis Claes Sanstra t Harlingen voldaan den somma van negen en t sestich car.g. achtien strs. van geleverde houtwaren, des dat daaraff vier car.gl. thien strs. bij W. de Heere Aijsma in t particulier genoten moet gaan. 64-8-0
6-9-1678a 20-4-1661 Dito Aale Wijbes voldaan thien stuijvers van een palleijn te maecken daar de groote wicht van t slaghwerck ingaat 0-10-0
6-9-1678a 1-1-1665 Den 1en Aprilis Jan Jacobs Munnickhuis wegens sijn W. vader acht stuijvers van reparatia aan t pultitium (?) gedaen betaelt 0-8-0
6-9-1678b 4-2-1678 Wijders brengen de rendanten alhier voor uitgaaff in reeckeninge sodanige een hondert vier ende dartigh carili guldens negen stuijvers twee en een halff penninghe als bij haar W. man ende vader wegens het dorp Schettens ingelijckheit van t dorp Longerhou over de beroepinge van D:us: Harmanus Scheverstein tegenwoordige predicant in voorsn. dorpen volgens specificatie ende nadere liquidatie van den 29en Maij 1678 daarachter present D.:us. Scheverstein gemaackt, heeft betaalt ende Wtgeleijt, onder deductie noghtans van een en t seventich car.gl. vijff stuivers volgens accoord met D. Sijlvius vorige predicant nopens de landhuijren verschenen inde tijdt dat de beroepinge vacant was, gemaackt onder de procantie noghtans om hier nae als uijtgaaff te willen brengen dat geen het welcke van de resten der landhuijren bij D:us:  Sijlvius schriftelijck met usignatie op de selve overgegeven niet is opgenomen, maar alsnoch resterende, compt dan alhier voor uijtgaaff naar afftochte voorsn. drie en t sestich car.gl. 4 st. 2,5 penn. volgens quitantie off liquidatie vanden 4en febr. 1678.

(PS: Douwe Hilles Hoitinga is de 'wijlen man')

 
6-9-1678b 4-2-1648 Ruijrd Epes Wijgersma herbergier tot Bolsward, van verteringen over ommegeschr. liquidatie op twee besondere tijden tot sijnen huise gedaen. 6-8-0
12-1-1687 13-5-1686 Jan Sioerds cum socio betaalt voor 't pol slechten van de fenne en mied landen onder de kerckeplaats behoirende, doen deselve bij stucken verhuird wierde, betaald twee cg. 10 strs. 2:10:0
12-1-1687 13-5-1686 Dus: H. Scheverstein fiscus Classi betaalt voor de helft van des classis competentie, wegens de approbatie van de beroepinge op Dus: Steenwijk uitgebracht, als mede wegens de helfte van des Kosters salaris, te samen vijff en twintich car.g. 13 strs. 25:13:0
  idem Jacob Pieters betaalt wegens arbeidsloon aan de voorgemelte huisinge verdient in een en noch een car.gl. 13 strs. voor t halen van Dus: Steenwijk 7:4:0
  idem Sioerd Lieuwes herbergier tot Franeker voor verteringe in t halen van Dus: Steenwijk gedaan, betaalt 1:14:0
  idem Doeckle Sijbrens betaalt wegens verteringe over de stemminge van Dus: Steenwijk gevallen 1:11:8
26-6-1705 1687 Aen de Heer S. van Aysma gerestitueert vijff Car.gls: drie strs: als bij sijn Ed. was betaalt wegens de weerhaan op de kerck tot Schettens aen Pytter Theunis Sanstra tot Bolswart 5:3:0
26-6-1705 1689 Betaalt den 19e dito aen Andrijs Jans voor 15 etmaal huysvestinge van een arme vrouw die in de kraam tot Schettens beviel als mede weg brengen van deselfe 7:0
  1689 Den 2en december aen Tjalling Hylkes Mr. Glaasmaaker binnen Bolswart betaalt drie Car.gls: drie strs: wegens vergulden van de weerhaan op de kerke toorn tot Schettens in den Jare 1681 al voorgevallen op ordre van W. de Capt. Aijsma gedaan 3:3:0
  1691 Betaalt den 14e dito aen D. M. Jorna pastor in Maccum dartigh car.glns: als Curator van de kinderen van W. Jackle Jans wegens de fideicommsisse goederen van hare W. Oom Ocke Jans  haar aenbe erft ter saake intressen voor drie jaren van een obligatie van twee hondert car.glns: capitaal ten laste van de kerk van voorsn. dorpe 't laeste jaar verschenen den 5 december 1690 30:0:0
  1699 Den 16e Sept. betaalt aen Pybe Romkes Lamringh tien car.gls: vier str. wegens geleverde ses hondert kleyne tuijmmelaars (AAB: dakpannen) aen de schoolmrs. huijsinge 10:4:0
  1703 Hendrik Dirx Mr. Wieldraijer tot Bolswart betaalt ses car.gls twaalff strs: wegen st maaken en leveren  van tralien in de kerke 6:12:0
  1703 Den 20e octobr. aen Lolke Jans betaalt vijff car.glns ter saake oppassen van de klock ter tijt de school vacant was doort vertreck van Broer Pytters 5:0:0
  1699 Den 2e Junij 1699 ingelost van Sijbren Pytters als Diacon tot Longerhouw en Schettens de obligatie voren den 23e Junij 1689 bij de rendant van Doije Thomas doen Diacon sijnde opgenomen voren in de ontvangh deser reeckeninge te sien en aldaar voor profijt gebracht t ons alhier voor uitgaaff tot een hondert car.glns capitaal in een benevens een jaar intressen doen verscheenen tegens vier p cento tot vier car.glns: in een tweede partij en alsoo te samen een honder vier car.glns: dus 104
  1699 Competeert dan nogch de Diaconie van de Gereformeerde Gemeente tot Longerhouw en Schettens voglens obligatie twee hondert car.glns: dus pro memorie  
  1705 Aen de Pr. Hentinga betaalt ses car.glns: als adsignatie geb... van Do: Steenwijk ter saake een jaar huyr van de pastorie (lannen?) tot Schettens Meij 1705 verschenen 6:0:0
  1705 Betaalt den 24 Junij drie car.glns: ter saake een half tonne bier bij de Ingesetenen geconsumeert (als?) beluijden van W.  Coningh William van Engelant 3:0:0
  1734 Nog heeft de rendant uitgegeven en betaald het schorsteen geld van twee schoorsteenen van schol Mr. huis voor drie jaaren die hi jaarlijks aan de pagter heeft betaald  1732-1733-1734 18-0-0
  1734 Nog voor een fande bier op de kerke reekeninge gehad en betaald 1-10-0
  1734 Nog heeft de rendant de schoolmr. betaald voor het schrieven of opsetten van de reekeninge voor twee jaar Jaars vier schellingen, te saamen 2-8-0
  1740 (Betaald aan Douwe Postema)
....en een dood kist voor Freerk Meijntes gemaakt voor tien gulden
10-0-0
  1742 Den 24 Xber heeft de rendant ontfangen van de seecretaaris A. Castel weegens de helft van de seepletie , de somma van
(AAB: aanvulling predikantskosten ivm vacature na het overlijden van ds: Steenwijk?)
74-0-6
  1743 Den 15 Meij heeft de kerkvood Douwe D: Postemus van de secritaaris A. Casstel de seepleeesie van de pastorie voor de helfte de somma van... Op Martijni 1742 verscheenen 159-15-0
  1851 Betaald aan do. J.W. Felix ....'wegens toelage op het tractement als predikant op 9 3/4 maand van 1851 ingevolge besluit van floreenpligtigen' 81,--
  1851 Betaald aan den Heer C.A.A. van Pallandt ...'wegens restitutie van grondlasten gedurende zestien jaren' 199,68
  1853 Ontvangen 'wegens huur van zitplaatsen in de kerk' 32,55
  1853 Ontvangen 'wegens collecten in de kerk' 20,96
  1855 Betaald aan de Alg. armvoogden 'als subsidie tot onderhoud der armen'  (H1 $6 verschillende andere uitgaven) 650,--
  1855 Betaald aan Diakeny der Hervormde Gemeente van Schettens en Longerhouw 'wegens subsidie tot onderhoud der armen'
(H2 Buitengewone Uitgaven)
100,--
  1857 Betaald eene somma van zeshonderd guldens wegens subsidie voor de bepuining en begrinding van de schettenserweg 600,--
  1857 Betaald eene somma van driehonderd guldens op rekening van de kosten van daarstelling van een steenen voetpad door de buurt te Schettens. 300,--
  1858 Betaald aan H. Bergsma 'wegens kosten van slatten der oude haven' 18,--
  1865 Betaald aan Kingma en Maas 'voor een nieuwe vlag' 20,--
  1865 Betaald aan W. Krijn en Co. 'wegens geleverde boomen' 9,10
  1865 Betaald aan Pier S. Hidma 'wegens boomen' 2,80
  1865 Betaald aan denzelfden 'voor uitroeyen en planten van boomen' ,90
  1865 Betaald aan F.A. Couperus 'wegens geleverde dong' 430,--
  1865 Betaald 'voor dongvaren, benevens dong en aardrijden in de twaalve' 89,90
  Betaald 'wegens gebruik van paarden en wagens' 40,--
  Betaald 'wegens maaijen en hooijen aan de twaalve' 43,45
  1867 Ontvangen van Gerben de Vries 'voor eene verrotting op het kerkhof' 1,50
  1867 Ontvangen 'voor verkocht vuilnis' 9,50
  1871 Betaald aan Sybren Robijn 'voor het opsteken der lantaarn' 6,35
  1872 Betaald aan Sj. S. de Witte 'als subsidie ten behoeve van het onderwijs in de Christelijke School 400,--
  1874 Betaald aan P.L. Bergsma en D. van der Wal 'zijnde de bedongen aannemingssom van de bestrating in Schettens' 477,--
  1874 Betaald aan A. Kool 'wegens gehouden opzigt bij het daarstellen van de Draaibrug en de bestrating in Schettens' 45,--