Studerende Van Aysma's

(zie: http://www.mpaginae.nl/At/FrieseStudBl.htm)

***** Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland *****
studenten ca. 1380 - 1650

1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vr studie
6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum
immatriculatie 10: studierichting
11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader
16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum
20: varia 21: diversen 22: literatuur

 

Albert van Aysma : 01634 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Albertus 9: 13/05/1595 10: Iur 11: 1577 12: AAF no 319 13: Joostje Albertsdr Arentsma 14: Johannes van Aysma 16: Tjets Hothjes van Aysma 17: Josina x Gualtherus Gualtheri Lolck x Nicolaus Ipes van Aesgema Sybilla x Anchises Frederici van Andla Margaretha x Adrianus Hagius; Johannes 18: 1609 lid Staten Generaal; 1610, 1623 rekenmeester 1616-1620, 1641-1644 lid gedep staten Westergo 1635 ontvanger van de kloosteropkomsten in Friesland 19: 1648 juni 20: sch. Leovardiensi 22: Engels, Naamlijst GS; Engels, Naamlijst St Gen 11; Vrije Fries 29 66; Van der Meer, Grafschriften Menaldumadeel 1213; RAF Statenarchief Statenresoluties 1609-10, 1623
Aucke van Aysma 1: 06707 2: Marburg/Lahn
3: Aysma (Aisma)
4: Ausonius 8: Frisius 9: 20/05/1588 12: CSM III 62 13: Tjets van Tjessema of Syts Riencksdr van Aylva 14: Duco Aysma 15: 1582 grietman van Ferwerderadeel 18: 1616-1625 secretaris Staten van Friesland 22: Stamboek I 243-244, II 166
Aucke van Aysma
1: 01477 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Ausonius 9: 14/04/1586 10: Iur 12: AAF no 1
Aucke van Aysma 1: 10647 2: Herborn
3: Aysma
4: Ausonius 8: Frisius 9: 00/00/1590 12: HERB 30
Focke van Aysma 1: 06838 2: Marburg/Lahn
3: Aysma
4: Focco 8: Frisius occid 9: 04/06/1604 12: CSM III 165
Focke van Aysma

NB: volgens mij niet zoals hiernaast beschreven,  maar Focke Hotzes van Aysma, gehuwd met Ymck van Jeltinga.
1: 01599 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Focco 7: Leeuwarden 9: 28/04/1594 10: Iur 12: AAF no 267 14: Duco Aysma 15: grietman Ferwerderadeel 16: Wybet van Jeltinga, wed Simon Runia (1630) 18: ontvanger generaal van Ferwerderadeel 1617-1649 secretaris van Ferwerderadeel 1609 advocaat Hof 19: 1651 april 21: Dr 22: It Beaken 16 158; RAF Hof van Fr MMM f 6v, FG 1019; Sannes, Naamlijst 213
Focke Hotzes van Aysma 1: 01806 2: Franeker
3: Aysma (Aisma ab)
4: Focco 8: Frisius 9: 04/06/1601 10: Iur 12: AAF no 648
 
Hessel Hotzes van Aysma 1: 10452 2: Franeker
3: Aysma (Aisma ab)
4: Hesselus 8: Frisius 9: 06/04/1601 10: Iur 12: AAF 649 13: Lolck Scheltesdr van Aysma 14: Hothje van Aysma 15: lid admiraliteit in Friesland 16: Trijn Sijbrensdr van Walta 17: Hesselus x Hester Albertsdr van Loo 18: 1624-1636 kapitein 19: 1639 a 22: Stamboek I 244, II 166; Ten Raa, de Bas, Leger IV 235; RAF Index officieren
  1: 11103 2: Basel
3: Aysma
4: Hesselus 7: Groningen 9: 00/00/1553 12: Guggisberg, Niederlaendische Studenten 287 13: Tjets van Aesgema 14: Schelte van Aysma 16: Taeck Taeckesd van Mockema Catharina van Aesgema 17: Taco Doedt x Orck van Doyem, Dirk Lieuwes van Scheltinga Tjetscke x Ids van Albada Frouck x Leendert Franses Huyghis 18: 1559-1568 syndicus van Groningen 1578-1587 president Hof; 1578-1580, 1585 lid Staten Generaal 15845 gezant naar Engeland en Frankrijk 19: 1590 ca 21: vlucht in 1568 naar Emden; in 1587 afgezet om zijn sympathie voor de partij van Leicester 22: NNBW III 4647; Engels, Naamlijst St Gen 11
  1: 04307 2: Leiden
3: Aysma (Aisma)
4: Johannes 8: Frisius 9: 01/12/1605 10: Iur 11: 1585 12: AAL 81 13: Tjets van Tjessema of Syts Riencksdr van Aylva 14: Duco Aysma 15: 1583 grietman van Ferwerderadeel 16: Bouck Tjallinghsdr van Wijckel (1607) 17: Sydtje x Johan Wilhelm Sohn, secretaris van de stadhouder Tjallingh 18: kapitein infanterie 1646-1659 commandant van Emden 19: 1659 juni 22: Stamboek I 244, II 166; RAF Grafschriften Tietjerksteradeel; Ten Raa, de Bas, Leger IV 177, V 128, 529
 
1: 01409 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Lambertus 9: 30/04/1587 10: Iur 12: AAF no 42 21: disp 1589 De conditionibus
  1: 01568 2: Franeker
3: Aysma (Aisma)
4: Taco 9: 13/05/1593 10: Iur 12: AAF no 214
  1:*02334 2: Heidelberg
3: Aysma
4: Taco (Tacitus) 7: Hichtum 8: Frisius 9: 26/07/1594 12: MUH II 175,146 13: Catharina Gabbesdr van Aesgema 14: Hessel Aysma 15: 1580 president Hof 16: ongehuwd 18: 1624 dijkgraaf van de zuiderdijken van Wonseradeel afgevaardigde naar Dordse synode 19: 1626 mei 20: reist in 1596 met Georgius Wiarda naar Geneve in het gevolg van Prof Pacius, vertrekt hier vml eind 1597 21: 1607 ev ouderling te Hichtum 22: Stamboek I 244; De Wal 94; RAF Statenarch 11b f 378, Grafschriften Wonseradeel; Engels, Freundschaften 9495; Kalma, Classisboek Bolsward 400