Het regiment van Schelte van Aysma

* Van 1632-1637 in garnizoen te Bolsward
* Huwelijk Groningen: https://ontdekjouwverhaal.nl/wp-content/uploads/securepdfs/2018/02/GronM9-Huwelijksinschrijvingen-militairen-1623-1636.pdf

Reconstructie compagnie Schelte van Aijsma, ca. 1620-1632

Naam Functie Overige Overleden Bron
Douwe van Burmania luitenant   16.11.1633 Jeroen Punt
Frans van Husum (of: Huisum)
(gehuwd met Maria van Aysma)
luitenant 1628 was luitenant tot 9-11-1630   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Juijren Jeltis
(gehuwd met Talle Harmens)
sergeant 1628
sergeant 1633
    Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Lidmaten Bolsward
Intse Tjerck Tijnga
(gehuwd met Bauck Jellis)
oudste sergeant 1628
Ook in 1631 te Bolsward
al vanaf 1606 bij de compagnie!   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Lidmaten Bolsward
Berent van Bilderbeke korporaal 1628     Lidmaten Oudeschans 1626-1663

Joost Daniels

korporaal 1628     Huwelijken Groningen 1623-1636
Hendrik Lanckaer korporaal 1628 afkomstig van Diepholz, Niedersachsen   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Jurjen Jansen korporaal aug. 1631     Lidmaten Bolsward
Sijmon Caerl korporaal 1636     Lidmaten Bolsward
Wijntien Jans korporaal 1636     Lidmaten Bolsward
Rienck van Adelen vaandrig tot 9-11-1630
luitenant vanaf 9-11-1630
  in 1656 als kapitein Jeroen Punt
Harnia Amama vaandrig vanaf 9-11-1630     Jeroen Punt
Jancke van Osinga adelborst   2-2-1625 voor Gouda grafsteen
Jochum Coppela adelborst 1628 afkomstig van Lübeck, Schleswig-Holstein   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Huwelijken Groningen 1623-1636
Elmerhuus Schepers Adelborst 1636     Lidmaten Bolsward
Douwe Sipkes Adelborst 1634     Lidmaten Bolsward
Adriaen Sirxma vaandrig   12 november 1623 gestorven Grafzerk
Jan Frijmoet Rustmeester 1634 en 1636     Lidmaten Bolsward
Tyetie(Tiete) Gravius compagnieschrijver 1628     Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Franciscus Sparchemius compagnieschrijver vanaf 26-1-1632 ipv F. Gravius   http://www.mpaginae.nl/At/compagnieschrijvers.htm
Gellius Jacobs /
Mr. Jillis
(gehuwd met Grietgen Engelbrechts)
veltscheerder (barbier en chirurgijn) 1623, 1628     Lidmaten Bolsward
Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Luijtien Clases veldscheerder 1636     Lidmaten Bolsward
Jan Wessels soldaat 1628 afkomstig van Leeroord   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Jochem Schepelits soldaat 1628     Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Willeu Watijns soldaat 1628     Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Jan Jansen soldaat 1628 afkomstig uit Eiderstedt, Schleswig-Holstein   Lidmaten Oudeschans 1626-1663

Jacob Lewens

soldaat 1628 afkomstig uit Harlingen   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Geert Ever(t)s soldaat 1628 afkomstig van Groningen   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Huwelijken Groningen 1623-1636
Gerrijt Jansen soldaat 1628 afkomstig van Aken   Lidmaten Oudeschans 1626-1663
Huwelijken Groningen 1623-1636
Daniel Jordaen soldaat 1633     Lidmaten Bolsward
Aernt Aerntsen soldaat 1634     Lidmaten Bolsward
Johannes Leienaer soldaet 1636     Lidmaten Bolsward
Eijlert Freercks soldaat 1636     Lidmaten Bolsward
Michiel Wel soldaat 1636     Lidmaten Bolsward
Jacob Beerns soldaat 1637     Lidmaten Bolsward
Jan Hatteringh soldaat 1637     Lidmaten Bolsward

 


Bewijzen/aktes van soldaten/officiers

Lidmatenboek Bolsward, 16-8-1623
Gellius Jacobs, chirurgein onder den manafftighen hopman Schelto van Aysma
Grietgen Engelbrechts sijn wijff, wonende op de Nieuwe Stadt.

Lidmatenboek: 5-2-1625:

 

Lidmatenboek Bolsward, 8-8-1631:
Jurjen Jansen corporael onder den E E Man.h. overste Aysma, woonende op de Broere straet

 

Lidmatenboek Bolsward 1615-1702, jaar 1633 met attestatie:
Met attestatie, Riemke Inses dochter van den sergeant Inse Tingha

Daniel Jordaen soldaet onder den E E Overste Schelto van Aysma
Thonis Withuijs Adelborst onder den E E M Capitein Hesssel van Aysma
Jurrien Jeltes sergiant onder den E E M Heer overste Lutenant Schelto van Aisma

Lidmatenboek Bolsward, 16-2-1634:
met attestatie, Aernt Aerntsen soldaat onder den E E heer Overste Schelto van Aysma

Lidmatenboek Bolsward, 5-8-1632
Met attestatie, Inse Tingha, sergiant onder den E E. Manaf. oversten luytenant Schelto van Aijsma en Bauck Jellesdr., zijn huijsvrouwe

Trijn Hanses huysvrouwe van Daniel Jordaen

Lidmatenboek Bolsward, 2-11-1634:
Douwe Sipkes Adelborst onder den [E Heer overste Schelto van Aysma] (doorgehaald) Douwe van Andringa, wonende op de Nieuwmarkt.

Idt Geerts huijsvrouwe van Jan Frijmoet rustmr. van de E E. Heer Overste Aysma wonende op de Hoochstraet

Lidmatenboek Bolsward, 17-5-1636:
Sijmon Caerl corporael  onder den E E M Heer Overste Aysma op de Kerckstraet
Jan Frijmoedt rustmeijster onder den E E M Heer Overste Aysma wonende op de Hoochstraet

Lidmatenboek Bolsward, 30-7-1636:
Wijntien Jans corporaal onder den E E Man. Overste Aysma op de broerestraat
Johannes Leienaer soldaet onder den E E Overste Aysma

 

Lidmatenboek Bolsward, 7-11-1636:
Mr. Luijtien Clases veldscheerder onder den E E Heer overste Schelto Aysma wonende op de cleijne dijlacker

Lidmatenboek Bolsward, 6-2-1636
Eijlert Freercks soldaet onder den E E Overste Aysma
Rijnke Jacobs zijn wijff wonende op de Schilwijck

Elmerhuus Schepers Adelborst onder den E E Overste Aysma op Hockaert
Michiel Wel soldaet onder den E E Overste Aysma op het Hoogh

Lidmatenboek Bolsward, 12-2-1637:
Jacob Beerns soldaet onder den E E Colonel Aysma op de kerckstraet
 

Lidmatenboek Bolsward, 22-4-1637:
Jan Hatteringh soldaet onder den E E Heer Colonel Aysma op de Campen


 

 


https://www.stadsarchiefkampen.nl/images/stories/Apostillen/Apostillen_Campen_deel_26A.pdf

487. Eodem die [13 Octobris 1629], fol.85. Opte requeste van Jurrien Velsers sargant vande heer Capitein Schelte van Aersema versuickende wegen sijn bedieninge des maieurschaps met voorweten des heeren Commandeurs voorschreven, voortz nae die invasie des vijantz in Veluwe angevattet, ende alles inde Schantsche ende Retrangementen des dages ende nachten verwaltert. Was geapost: Schepenen ende Raedt geconsidereert ende op suppliantz versuick wegen zijnen geleisten dienstes geletten hebbende verehmen hem Schepen ende Raedt met vijff ende twijntich Carels gulden, die hij t’vaderen sal hebben, vande heeren Cameners inder tijt.

 

Vertaling Jeroen Punt:

Ik heb het stuk van Kampen nogmaals op m’n gemak doorgelezen en ben eruit wat er staat. Schelte was commandeur en liet net buiten de stad ter verdediging een schansje (Kneebrug) en enkele verdedigingswerken (retranchementen) aanleggen. Zie brief 3 van Schelte uit Koninklijk Huisarchief.

Het commando van deze verdedigingswerken delegeerde Schelte aan zijn sergeant Jurrien Velsers. De term ‘majeurschap’ moeten wij hier dus vertalen als commando/ bevel. Voor deze extra verantwoordelijkheden ontvang Jurrien van de stad Kampen 25 gulden (omgerekend naar vandaag de dag: ca. 270 euro zie: http://www.iisg.nl/hpw/calculate2-nl.php).