Hoge Raad van de Adel

In het kantoor van de Hoge Raad van de Adel te 's Gravenhage, worden de archieven bewaard van de Nederlandse adel.
Deze werd na Franse tijd (Ancien Regime) opgericht door Koning Willem I en adellijke families dienden zich opnieuw te laten inschrijven als adel.

Ook drie leden van de familie Lauta van Aysma deden een verzoek tot opname. Hieronder e.e.a. over dit verzoek.

In een soort van notulenboek schreef mr. Willem Jan Baron d'Ablaing van Giessenburg in een keurig, maar uiterst klein handschrift de verzoeken tot opname in de Nederlandse adel en met de beslissing van de Hoge Raad.

 

Pag. 105
Namen

Jacob, Hessel
en Adriaan Hendrik
Lauta van Aijsma
de eersten woont
aan de Hooge Zwaluw
de 2e te Renswoude
de 3e te 's Hage

Gronden van Verzoek

Apt: 24 Juli 1822 No 98 om erkenning
als een adelijk Friesch geslacht
stukken 1e Verklaring van den Griffier der Staten
van Vriesland 25 Juny 1822 dat 18 Feb en 27 Maart
1669 , H. van Aijsma als lid der staten van
Friesland wegens Oostergo teekende bovenaan
en dat gewis tot den adel behoorde
2e Extract Reg. m Ledematen Hervormde Gem.
te Driesum 23 Oct 1707 met attestatie aan-
gekomen van Nijmegen de Heer Jr. Horatius
van Aijsma en Catryna Recalf egtel. "en" 2 Sept
1708 ged.t. Jacob zoon van den Heer Horatius
van Aijsma. 3e Doopced. Nijmegen 26 Aug 1739 Jan
z.v. Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margari-
ta van Leeuwen 4e d.o. Prinsenhagen Jacob
z.v. J.L. van Aysma en A.M.C. van Gils 12 Dec 1762

[vervolg op eerdere pagina]

Lauta van Aysma

Vervolg der bewijsstukken

5e Doopced. Hessel zoon v. Heer Jan Lauta van
Aysma te Calcar 12 Feb 1775 6e Dito Adriaan Hendrik z.v. Hoog Welgeb. Heer Jan Lauta
van Aysma en mevrouw Anna Cornelia Magdalena van Gils Batenburg 6 July 1782
7e Eigenhandige aanteekening van Horatius Lauta van Aysma, waaruit blijkt dat hij te Leeroort (Oostvriesland)
14 april 1669 geboren is. Verder zijn huwelijk en zijne kinderen. 8e Certificaat dat te Leer voor 1682
geen doopboeken voorhanden zijn, alsmede dat die der garnizoens gemeente te Leeroort verloren zijn
gegaan. 9e Manuscript aantekening (?) van Jacob, Grootvader der Rq: 1745 zeggende onder dat volgens de opgaaf
zijner stiefmoeder zijn vaders grootvader was Hotze van Aysma Kapitein en grootmoeder Juf:
Rinsen (dit stuk is niet geteekend) 10e Verklaring 19 July 1822 van Jr. Abbinga van Humalda
en Ph. E. Vegelin van Claerbergen, leden van den Adelstand van Friesland dat de familie
van Lauta van Aysma of Aysma van oudsher als adelijk bekend is geweest.
- Nader Apt: 11 Jan 1823 No. 2 om redenen te weten van afwijzing en nader bewijzen over te leggen, Rapt. Snouckaert
15 Jan. 1823 / No. 62 nader Apt: 3 Dec. 1824 No. 19 om erkenning Rapt: Snouckaert 7 Dec. 1824 No. 723 (zie bl. 128)

Advies van H.R. v.d. Adel

Rap. Snouckaert 30 July 1822 Nr. 1216
Advies Bekend dat er een oud adelijk Friesch
geslacht Lauta heeft bestaan, dat door huwelijk
Aijsma state, bekomen, en zich Lauta van Ays-
ma ook Aysma alleen geschreven heeft.
In het adelijk wapenboek van Burmania dat allen
geloof verdient vindt men het geslacht [reg r?] deser
familie. Ook bij Ferwerda, maar Ro: vader
of grootvader, zijne tijdgenoten staan staan daarop
niet. Wel heeft Scheltema eene genea-
logie opgemaakt en aan Hotse van Aysma
9e generatie bij Ferwerda eene 2e vrouw N.N.
Rinsen gegeven, waarvan een zoon Hessel
Kapit. Liut. te Driessum wonende, aan welke
schoon zwak bewesen is de oud overgrootvader
te zijn van Rn: maar de afstamming uit
het geslacht bij Ferwerda vermeld, en van Hotse
9e generatie niet bewesen, dus alsnog tegen k.b.

Dispositie

30 Dec. 1822 N. 701


Jacob, Hessel en hun broeder Adriaan Hendrik
Lauta van Aysma
zie bl 105

Apt: 3 Dec 1824 Nr. 19 om erkenning meerdere stukken,
1e. Familie aanteekening 1745 kort na de dood van Horatius
Lauta van Aysma kapit: in 't Regiment
Aylva, door een zijner zonen bij zijne 1e vrouw Catharina Reekalf
2e familie aanteekening (denkelijk) uit eenen zakbijbel van Horatius
zelf, zijne geboorte, huwelijk enz.
3e Getuigenis van 2 leden van den
Adelijken stand van Vriesland 19 July
1682, nopens den adel van Lauta
van Aysma, geteekend J. Aebinga
van Humalda en P.A.E. Vegelin van
Claerbergen
4. Rouwgedicht van S.v.A. op Harmen
van Renssen
5. Eenige schuldbekentenissen
van Jo: Syrach van Aysma
6. Doopcedel van Jan, z.v. Jacob Lauta van Aysma
en Anna Margareta van Leeuwen Nijmegen
26 Aug 1739 enz. zie boven

Rap: Snouckaert 7 Dec 1824 No. 723
Advies. het 1e stuk bevat het huwelijk
van Hotze v. A. en N.N. van Rinsen (Rensen) waarvan
Jr: Sierach en Jr: Hessel deze met J.A. Roeland
getrouwd wiens zoon Horatius trouwt
met Catharina Recalf.
Alles zeer waarschijnlijk maar
niet volkomen bewesen, geraadlijk
erkenning op groote waarschijnlijkheid
doch Rn: [....... .... ....] aandachtswaardig
k.b. 25 Jan. 1825  No. 3

Besl. 9 Mei 1825 Nr. 61
J.H. en A.H. Lauta
van Aysma
erkend
Not: 16 Mei 1825 No. 79