Focke van Aysma in lijkstatie Ernst Casimir van 1633.

Focke van Aysma (ong. 1590-1651) staat afgebeeld als 4e persoon van rechts. Hij is aanwezig namens de Friese Staten, waar hij zitting in had namens de grietenij Ferwerderadeel. Focke is een zoon van Hotze Hessels van Aysma en Lolck Scheltes van Aysma.

(een scherpere afbeelding op https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/RP-P-OB-76.689)

 [afbeelding 11] De Ghecommitteerde der Hoog. M. Heeren Staten Generael der Ver-eenigde Nederlanden
- De Heere Pieter Oly-Can, oudt Burgemeester der Stadt Haerlem: Vanwegen Hollandt
- De Heere Herman de Hubert, Licentiaet in beyde Rechten, Raedt, en Secretaris te Zierickzee: Vanwegen Zeelandt
- Joncker Homme van Harinxma, toe Sloten, [twaalfde] Raedt Ordinaris in den Hove van Frieslandt: Vanweghen Frieslandt 
- Joncker Johan Huninga van Oost-Woldt, op Hissema, tot Garf-husen, ende Spijck, Joncker ende Hovelinck, Borgemeester in Groeninghen: Vanwegen Stadt en Om-landen
 
De Gecommitterde der Hoog. Mog. Heeren Raden van State der Ver-eenigde Nederlanden
- Mr. Nicolaes le Februre, der Medecijnen Doctor, oudt Burgemeester der Stede Haerlem: Vanweghen Hollandt
- Mr. Simon Schotte, der Rechten Doctor, oudt Raedt ende Secretaris der Stadt Middelborch: Vanweghen Zeelandt
- Gulielmus Staackmans, oud Burgemeester der Stad Franeker: Vanweghen Frieslandt
 
De Gecommitteerde der Edele Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Frieslandt
- Mr. Jacob de Wit, Ontfanger van de Gemeene Middelen, ende Schepen der Stede Dordrecht
- Mr. Gerardt Schaep, Raedt en oude Schepen t'Amsterdam
- Adriaen Dircksen, de Jonghe, Burgemeester t'Alckmaer
 
De Edele Moghende Heeren STATEN van Frieslandt
Voor haer Edele Moghentheden ginghen,
- Pieter Geerts, ende Claes Ygrams, Camer-Boden
- Arent Obbes, en Douwe Lamberts, Lopende-Boden
Vanweghen OOSTER-GOO
Leeuwarderdeel
- Joncker Ernst Harinxma, van Donia, Grietman [&] Dr. Joannes van Velsen, Secretaris
Ferwerderadeel
- Jr. Rienck v. Burmania, Grietman, absent [&]
Dr. Focke van Aysma, Secretaris
West-Dongerdeel
- Jr. Douwe van Aylva, Grietman, absent [&] Dr. Cornelis Vermees, Secretaris 
Oost-Dongerdeel
- Johannes Onuphrius, Vrij-Heer van Schwartzenbergh ende Hoghen Lands-bergh, &c. Grietman [&] Gabbe Wyghers Botma, Dijck-Graeff