Album Amorica's met Aysma's


In het 'alba amorica' van Suffridus Saarda, komt het wapen van Hessel van Aysma voor.
Op http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Alba/AAenSaarda.htm wordt dit boekje uitgebreid beschreven.

170 recto: wapen

Franeq.

F. Aysma [ASF 648, 4.6.1601. Focko ab Aisma, Frisius, iur.]

Focke en Hessel Aysma, zonen van Hotse en Lolck Aysma. Zij gaven beide hun wapen, een roode klimmende leeuw op goud, en de laatste voegde er de spreuk bij: Dulce et decorum est pro patria mori,

AAB: dit waren
Focke Hothjes van Aysma, geb. omstreeks 1590 en in 1630 getrouwd met IJmck Buwesd. van Jeltinga en
Hessel Hothjes van Aysma, geb. omstreeks 1580 en in 1634 getrouwd met Trijn Sijbrensd. van Walta

 


 

Op 25 juli 1732 schreeft Susanne Juliana van Molenschot in het Album Amorica van Juliana (Jel) van Roussel.
Susanne (1679-na 1749) was gehuwd met Hotze Hessels Lauta van Aysma (1669-1745)


Het album wordt uitgebreid beschreven in De Vrije Fries uit 1859, vanaf pagina 218 met nr. IX.

http://images.tresoar.nl/wumkes/periodieken/dvf/dvf-0133-1859-8.pdf


Onderstaande afbeelding is van van Album Amoricum, waarin Horatius Leendert Lauta van Aysma (1743-1818) geschreven heeft.

Het gedicht is:
'In bitter tegenspoedt, soo ziet men of een Vriend
Uit een opregt gemoedt, of maar in schijn U diendt'

Getekend op 8 oktober 1765 en met plaats 'Novionago - Gelrus', wat Nijmegen in Gelre oftwel Gelderland is.

 

 

Na het beschouwen van bovenstaande nette en duidelijk geschrevene handteekeningen, spreuken en opdragten, naauwkeurig geteekende wapens en andere gekleurde afbeeldingen uit het begin van de XVIIde eeuw, wordt ons kunstgevoel onaangenaam getroffen, door liet zien van vier of vijf inschrijvingen, van latere dagteekening, gedaan door aanzienlijke vrouwen, die zich onledig hebben gehouden met het bekladden van eenige bladzijden van dit anders zoo bij uitstek fraaije Album. Vooral munten daarin uit: Susanna Juliana van Molenschot, dochter van Johan en Sjouck van Koorda, echtgenoot van Horatius Lauta van Ajsma, Kapitein , die onder haren naam schreef: 25 Julij 1732.