Aktes Van Aysma

Vermeldingen in Tresoar:
 
Nummer: Archief: Omschrijving: Jaartal: Kopie:
7 - 727 Stadhouderlijk archief (in Tresoar) Benoemding tot overste-luitenant vna Högelcke, en proces voor het Krijgsgerecht tussen Peter van Sedlnitsky en Högelcke. Peter voelde zich beledigd. 1595? ja
14 - 8163 Hof van Friesland Zaak tussen Horatius van Aysma en Syrach van Aysma 1703 ja
14 - 11709 Hof van Friesland Zaak tussen Horatius Lauta van Aysma en Lucia Juliana van Schraetenbach 1726 ja
14 - 11710 Hof van Friesland Zaak tussen Horatius Lauta van Aysma en Lucia Juliana van Schraetenbach 1726 ja
15.22.99 Charterboek, Wonseradeel NIET VAN AYSMA   ja
232-01 -2 Klooster Marienberg te Anjum (bij Berlikum) Akte van schenking door Gerbrandus Hesseli (Aysma) aan het klooster van een jaarlijkse rente. 1512 ja
313 - 319 Tjaardastate te Rinsumageest Akte waarbij Frouck van Aysma, weduwe van Lenart van Huijgens, van Peter van Walta een perceel land te Hallum koopt. 1629 ja
313 - 320 Tjaardastate te Rinsumageest Akte van schuldbekentenis van Johannes van Glinstra aan Hessel van Aysma 1671 ja
319 - 1862 Familie Van Beyma thoe Kingma Schuldbekentenis van Lolck van Aysma, weduwe van kapitein Zedits 1669 ja
319 - 1919 Familie Van Beyma thoe Kingma Contract/afrekening tussen Feyo van Heemstra en Schelto Aysma 1686 ja
326 - 1459 Familie thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Inventaris van de goederen nagelaten door Hotze Aysma, op Aysma state te Dijksterhuizen onder Beetgum. O.a. met een inventaris van hierin aanwezige boeken met titels en auteursnamen en een nota betreffende Aysma-state. 1603 ja
326 - 1460 Familie thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Testament van Tjiets Hesselsdr. Aysma, vrouw van Idzard van Albarda te Hichtum 1609 ja
332-07 - 489 Familie Calkoen - Vegelin van Claerbergen Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Focco van Aysma. 1651-1655 ja
344 - 981 Verzameling Fries Genootschap Aantekeningen van J. van Leeuwen en J. Dirks over Hessel van Aysma ca. 1850-1859 ja
344 - 982 Verzameling Fries Genootschap Genealogie van den huize Lauta van Aysma ,door J. Scheltema.
Handschrift, bestemd voor Jacob Lauta van Aysma
ong. 1824 ja
344 - 983 Verzameling Fries Genootschap Genealogie van den huize Lauta van Aysma, door J. Scheltema.
Handschrift, bestemd voor Adriaan Hendrik Lauta van Aysma, met aantekeningen tot na 1838
ong. 1824 ja
344 - 986 Verzameling Fries Genootschap Aantekeningen fam. Aitzema ca.1665 + 18e eeuw aanv. ja
344 - 987 Verzameling Fries Genootschap Parenteel Tjerk Amama 19e eeuw ja
371-01 - 57 Wonseradeels Zuiderzeedijken Naamlijst van Dijkgraven na 1900 ja
332-07 - ? Fragment Genealogie Fragment genealogie Van Aysma   ja
  Stemkohieren Beetgum     ja
  It Beaken Sybout Aysma   ja
H 399 Proefschrift over Hessel van Aysma   ja

 

 


 

 

 

 

www.geldersarchief.nl

0521 Familie Van Broeckhuysen
Inventaris
1. Persoonlijk gedeelte
1.2. In het bijzonder
32 Gedicht op het huwelijk van Wild Hendrick van Broeckhuysen en Scheltina Anna Yda van Aytsma van Lauta, 1762. 1 katern

 

79 

Van de erfgenamen van mr. L. E, A. Baron Stoet tot Oldkuis 
te Haarlem. 

XXXIII. Archief van het geslacht Sloet. 

Geslacht Sloet. 

 

113. Schuldbekentenis, accoord, processtukken, enz., betref- 
fende het geslacht van Aysma, 1659 — 1759. 6 stukken. 

 

 

Trouwboek Ned. Hervormde gemeente te Zutphen 1710-1811.
Trouwen van Hotse Aisma van Lauta en Anna Geertruid Swaan, op 23 november 1727 in de Franse (Waalse) kerk te Zutphen.

Dopen Schelto Philip, zoon van Hotse Aysma van Lauta en Anna Geertruid Swaen.
Op 25 september 1728 door predikant Laur: le Brun.

Dopen van Scheltina Anna Ida, dochter van Hotse Aysma van Lauta en Anna Geertruid Swaan op 18 augustus 1741 te Zutphen.

 

Trouwakte van Wilt Henri van Broeckhuijsen en Scheltina Anna Ida Aisma van Lauta, op 8 aug. 1762 in de Fransche kerk te Zutphen.

 

Overige aktes


-----------------------

 

uit: Krantenbank Zeeland. Zierikzeesche Courant dd 4-10-1873.

 

Boven: huwelijk van Circk Aisema

 

Boven: ondertrouw van Elisabeth Magdalena van Aissema, dochter van Foppe van Aitzema (geen Aysma dus)

Boven: doop van Cyrick van Aysma

Dopen van Maria, dochter van 'fendrich' Hessel van Aysma en Johana Angneti Rulandts op 8 oktober 1671 te Lieroord.

Dopen van Joas, zoon van 'C(apitein?) Hessel van Aijsma en vrouw Johanna .... Rulandia (?) op 28 december 1673 te Lieroord.