Familie Atsma

Deze familie wordt ook wel Aytzma/Aitsma, etc. genoemd.

Rienck Dijers Atsma (ong. 1575-ong 1626) was burgemeester van Leeuwarden.
Hij werd geboren in Jorwerd als zoon van de Rentmeester van Friesland Dije Sikkes Atsma en Eelkje Rienks.

Op de spotprent beneden staat hij vermeld als Riek Aytzma. Hij was namelijk één van de 24 rechters die Oldebarneveld, Hogerbeets en De Groot veroordeelden.

 

Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 1(1852)A.J. van der Aa

[Rink of Rienk Aitzema]

AITZEMA (Rink of Rienk), ook wel Aisma gespeld, Burgemeester van Leeuwarden en wegens Friesland Gecommitteerde ter vergadering van Hunne Hoogmogenden was een der vier en twintig Regters van OldenbarneveldHogerbeets en de Groot.

Zie J. Le ClercGeschied. der Ver. Ned. D. II. bl. 324; WagenaarVaderl. Hist., D. X. bl. 341.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4(1918)P.J. BlokP.C. Molhuysen
http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_0105.php

[Atsma, Rienck of Renicus]
ATSMA
 (Rienck of Renicus), waarschijnlijk geb. te Jorwerd, overl. te Leeuwarden, eind 1625 of begin 1626, komt voor als lid van Gedep. Staten van Friesland van 1610 (1609)-1614; 1620-1623 en 1624-Nov. 1625. Hij was afgevaardigde voor Friesland ter Generaliteit van 1617-1619 en heeft deel uitgemaakt van de rechtbank, die Oldebarneveld, Hogerbeets en de Groot veroordeelde. In die jaren, 1617-20, treedt hij tevens op als een der vier burgemeesters van Leeuwarden, welk ambt hij opnieuw van 1622-25 bekleedt. Waarschijnlijk is hij tweemaal gehuwd geweest: 1e. met Rintsche Athjesdr. Adius, de dochter van den bekenden burgemeester van Leeuwarden Athje Lammertsz.; 2e. met Dircke Mathaeus Pietersdr. van
[p. 67]
Phaesma
. Het laatste huwelijk werd op 29 April 1618 te Leeuwarden gesloten. Van zijne 10 kinderen zijn de meeste jong gestorven.

Zie: De Haan Hettema en van HalmaelStamboek van den Frieschen Adel I, 92; II, 58 en 149; Brieven van Atsma aan de Magistraat van Leeuwarden, oud-archief van Leeuwarden no. 321; WagenaarVaderl. Hist. X, 341; L.H. WagenaarHet leven van Willem Lodewijk 361 en 419.

Visscher