Artikel over Lauta van Aysma

https://archive.org/stream/develuwschefamil00ansp/develuwschefamil00ansp_djvu.txt

vermoord (ibid., bl. 108). Eerstgen. V. Sw. zal van Yalenus Swaen [(sic), 
gühiuvd met Elisabeth v. StoutGnbin\'h , wier dochter Maria (Marga- 
retha, j April IGGl) Karel v. Delen tot den Gelderschen toren (-]- il 
Aiig. 1079; Inuvde] ongetwijfeld een kleinzoon geweest zijn, čn 
wegens den ongewonen voornaam Yalenus, čn omdat de staten van 
Gelderland het uit Duitschland ontboden regiment v. Delen in 1707 
grootendeels naar Wageningen zonden tot handhaving der door die van 
de Nieuwe Plooi te dezer stede gestoorde orde. Anna Geertr. Swaen 
(sic) tr. 23 Oct. 1727 bij do Waalscho gemeente te Zutfen Horse 
Lauta v. Aysrna. Herald. Bibl. 1880, bl. 189, noot 3, herinnert ons 
aan Cornelis Swaan (sic) , burgem. v. Geertruidenberg. Te Arnhem 
vindt men Sw;)an , te Elburg de Roon Swaan (Hl. Ct. 8 Mei 80), en 
B. J. Swaan, pred. te Gouda, sprak op het 17e Chr. Nat. Zendings- 
feest 7 Juli 80 op Boekenrode (bij Haarlem) over de «Zondags- 
viering». — Lauta v. Aysma is een Westfriesch geslacht, besproken 
in het Ostfriesisches Monatsblatt (1880) door Joh. Holtmanns; vgl. 
Nav. XXX, 317.