Diverse archiefvondsten m.b.t. uurwerkmakers

 

Authorisaties Bolsward, toegang 122 (1653-1700) blad 21

folio 171 6-7-1659
Kind Sioerdt Hinnes in 24e jaar
Curator Hinne Pytters, vader van Sioerd, hopman Bolsward, curator op verzoek zoon

Op huijden den 6 Julij Anno 1659 compareerde
voor den Edele Frans Arians Riemersma Praesi-
derende Burgemeester deser steede, Sioerdt Hinnes
olt in 24e Jaer ende heeft tot sijnen curator
gecoren ende geeligeert den Edele Hoopman Hinne
Pijtters sijn vader, de welcke het voorschreven versoeck
gehoort hebbende heeft hem tot d' curatele laten
beveiligen diensvolgens aelsoo ende aengeven
sijn zoons profijt te soecken schade te mijden
ende voorts generalijck te doen ende laten als
een vader ende curator nae rechte toestaet
waerover hij den Edele ? in gedachte burgemeester
handen gepresteert hebbende is hem d' Curatale..
gedecerneert informa,