Het archief

Anno 2010 zijn de archieven als volgt bewaard:

Oud Hervormd archief Schettens-Longerhouw 1600-1980 Witmarsum, gemeentehuis
Oud Hervormd archief Schraard   Witmarsum, gemeentehuis
Oudste Hervormd archief Schraard   Misschien nog deels in Tresoar???
Oud Gereformeerd archief Schettens-Longerhouw   Bolsward, Gereformeerde Kerk?
Oud Gereformeerd archief Schraard (deels)   Schraard, consistorie
Archief Begraafplaatsen Schettens-Longerhouw-Schraard   Bij H. Visser te Schettens
     
Zilver    
Oudste en mooiste voorwerpen avondmaalstel    

AKTES

*  In het archief te Witmarsum bevinden zich alle eigendomsbewijzen van onroerende goederen en stukken betreffende erfdienstbaarheden van 1824-1971

* Ook zijn in Witmarsum de koopcontracten van 1829-1899

* In een doos op de grond in de consistorie, zitten anno 2010 nog aktes van 1970-1975

* In 2008 doos met aktes gekregen via S. Bosma en in Schraarder consistorie gebracht.
 Meest erfpacht aktes van 1991-2003 + 1 akte van 1984 (buorhiem)

* Volgens 'schoolmeesters van Wonseradeel' uit 1951, zijn de kerkvoogdijboeken van Schraard vanaf 1705 bewaard gebleven en de kerkelijke registers vanaf 1688, waarmee dit het slechtste resultaat van Wonseradeel was !

Het archief in Witmarsum, waar het kerkarchief van Schraard en Schettens-Longerhouw bewaard wordt.