Andelahuizen te Burgwerd

Onder Burgwerd ligt het buurtschap Andelahuizen, of Andlahuizen genaamd.
Dit zijn volgens de predkadastrale atlas stemnummer 20 en 22. (floreennummrs 52 en 54).

stem 20 (floreen 52) eigenaar gebruiker overig
1640 Claas Boyens tot Kimswerd Ruyrd Jarichs  
1700 Tiaerdt van Ailva Pieter Jorryts De Lollumer vaart W, de opvaert van Watse Ymes N, het huys en ste van Watse Ymes O

 

stem 22 <21> (floreen 54) eigenaar gebruiker overig
1640 Ids Wyckel tot Leeuwarden Mente Douues  
1700 de hr. Ailva Pytter Jorryts Het huissté te ANLEHUISUM, de Heerewech W

 

Uit: Friese Plaatsnamen:

Andelahuizen / Andelahuzen (Wunseradiel)

Op de kaart van Eekhoff draag een groepje huizen ten noordwesten van Burgwerd de naam Andlahuis.
In 1543  is het Andlahuysen en de kaart van 1700 geeft precies dezelfde variant. Hoewel de huizen op moderne kaarten nog wel voorkomen, wordt de naam zelden meer vermeld.

Het tweede element van de naam is huis, het eerst is wellicht de familienaam Andela, afgeleid van mannennaam Andel(a) (grondbetekenis 'straffen, wreken'). Een andere verklaring voor het element andel is uit te gaan van een plantennaam voor een soort kweldergras. Dat zou hier ook goed hebben kunnen passen.

 

Uit: Historie Burgwerd, verdwenen molens.

Molen 18

Deze molen bemaalde de landerijen tussen de Lollumervaart en Paaldijk. Deze landerijen behoorden bij de boerderij Andelahuis die op de plek stond waar nu het huis van Rob Smit staat en was eigendom van het St. Antonie Gasthuis uit Bolsward. De molen die hier al voor 1832 stond is in  1915 gesloopt. De bemaling is vervolgens overgenomen door de Aylvapoldermolen.

 

 

De boerderij aan de rechter kant van da weg wordt nu bewoond door Wibbo Hettinga (1964), zoon van Sjoerd Hettinga en Tjerkje Rijpkema.

Voorheen woonden op deze totaal verbouwde boerderij Jacobus Hettinga
(1887-1936) en diens tweede vrouw Veronica Cecila Agatha Visscher en Jozeph Hettinga(1918-2000) gehuwd met Maria Agnes Allegonda Visscher (1910-1995) en daarna hun dochter Henderika Veronica Maria Hettinga (1949), getrouwd met Theodorus Hoogeveen (1949).
De boerderij heette vroeger Andelahuis en was al in 1640 eigendom van het St. Antony Gasthuis te Bolsward. Omstreeks 1880 is hij afgebrand geweest.