Akte met Groningen

Schettens, dd 24 juni 1496

Sybrandus personi Tyalka Poppema ende de gemene meente to Schettens belyen ende betugen mit dessen onsse opene breve
Soe? dat wij voer ons ende voer nacomelinge ende meyers hebben angenomen ende nemende an in kracht desses breves
den verbond gemaket inden jare van sesendetnegentigen tusschen den terweerdigen Borgemeester ende Raed der
Stadt Gronyngen vande  ene sijde ende van westergoe landt inden verbond genoemt aande andere sijde. Den
selve verbond to holden to vollenbrenge ende achtervolgen. In alle sijne ponte ende articulen ende wij der stadt ende vaste
onverbroken to holden als gude mannen van eren, nae inholdende des verbondts vorschreven ende des soe presenteren wij den
castelleijn to hebben gelijk den andere inden verbund vorsch, sonder alle valikant. In een teecken? desser waerheit
soe hebbe ick Sybrandus personi vorschreven dessen brieff besegelt met mijn segel voer mij selff ende om bede van
Tyalka vorschreven ende oeck om bede der gemene meente to Schettens vorschreven. Int jaer ons Heren dusent vierhondert
sesentnegentich op sinte Johannes dach bapti.

Longerhouw, dd 11 juli 1496

Mathias persoenne ende gemene meente to Longerahove belijen ende betugen met dessen onse opene breve. Soe? dat wij
voer ons ende onse nacomelinge angenomen hebben ende nemen an in kracht desses breves den verbunde gemaket. In den
jare van sesendenegentigen tusschen den terweerdige Borgemeister ende Raedt der Stadt Groningen vande ene sijde
ende van westergo landt inden verbunde breve genoemt vande andere sijde, den selven verbonde to holden to vollebrengen
ende achtervolgen in alle sijne ponten ende articulen ende wij die Stadt ende vaste onverbroken to holden, als gude mannen van
eren na inholdende des verbondes vorschreven ende des so ....senten? wij den castelleijn to heben? gelijck den anderen in den verbunde vorschreven sonder alle valikant. In een teecken desser waerheit soe hebbe ick Mathias vorsch persoenne in Longerahove
desse brieff besegelt met mijn segel vor mij ende ombede de gemeene meente vorsch. Int jaer ons heer dusent vier
hondert sesendenegentich maendages voer nurgaen?

Schraard, dd 8 juli 1496

Heer Johannes persoente Sywerd Aylva ende Wyba Sybrenz vor ons ende onsse meyers ende gemene meente to Sch-
raerd. Wij belijen? en betugen mit desen onsen opene breve. Soe? dat wij an genomen hebben ende nemen an in kracht
desser breves den verbond gemaket inde jare van sesentnegentich tusschen den terweerdigen Borgemeester
ende Raedt der Stadt Groningen vande ene sijde ende van Westergo landt inden verbond breve benoemt
vander andere sijde, de selven verbondt to holden te vollenbrengen ende achtervolgen. In alle synne ponte en articulen
ende wij die Stadt ende vaste onverbroken toe holden, alle gude mannen van eren nae inholdende des verbondts
vorschreven ende des so presenteren wij den castelleyn to hebben, ghelijck den anderen in den verbondt vorschreven Sonder alle
valikant. In een teecken? desser waerheit soe hebbe ick Johannes persoenne vorschreven deses brief besegelt
mit mijn segel voer mij ende om bede van Sywerd ende Wyba vorschreven want sie nu selff geen segel bruckende
synt ende oeck om bede der gemene meente vorschreven Int jaer ons Heeren M CCCC sesentnegentich vrida-
ges voer mergraete? verginis?
 

 

 

http://www.groningerarchieven.nl/zoeken/mais/archief/?mivast=5&miadt=5&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=2100&mizk_alle=longerhouw