Bewoners van Aggama State

Jaar Naam Vrouw Bijzonderheden
  Alef Petersz. van Aggama Ynts Epesd. van Aylva Stichter Aggema State. 
  Pieter Alefsz. van Aggama Ynts Sydsdr. van Eminga hij overleed 1538
Alef Pieters van Aggama -- Tekende verbond der Edelen 1566.  Hij overleed 1572
  Peter Pietersz. van Aggama Eelck Minnesd. van Eminga hij overleed 1601. Broer van Alef hierboven !
 1640 Alef Peters van Aggama Catharina Pybesdr. van Eminga hij overleed 1675
Adolf Sixtus van Clant Electa Catharina van Aggama hij overleed 1693
-1715 Petrus Adolfus Valerius Aggema van Clant Beatrix Maria van Catius / Beatrix Allegond van Burmania hij overleed 1732. Verkocht de State in 1715.
1715 Anne Hobbes de Boer   Kocht de State in 1715. Kwam van Workum
1728 Reintje A. de Boer   naam mischien Rigtje
1780 Frans de Boer Feikje Horreus Patriot. Verkoopt het slot op afbraak in 1791
1798 Folkert Grasburg Laat in 1798 nieuwe boerderij bouwen
1818 Jan Tjeerds Bruinsma
na 1828 Tjeerd en Gerben Bruinsma
1860 Gerben Jans Bruinsma Antje Reins Miedema Gingen 1889 naar Bolsward.
1890 Anne Reitsma 'freifeint ut Skettens' Huurde van de eigenaars, familie Leemkoel.

 

Ballingh

Er komt een familie Ballingh voor in Westergeest, die woonde op Beintemahuis. Onduidelijk is of dit de familie is van Feije Ballingh die huwde aan Sijtske van Aggama.

illustratie

Afb. 395. ‘'t Slot Beyma/Beintema van Burgemeester Herijnga te Westergeest’ getekend door J. Stellingwerf 1723

 

 

.