Genealogie Van Aggama

1.  Alef Peterzn. van Aggama , ook bekend als Alef van Walta, geb. ABT 1480,[i] (zoon van Peter Agges Walta en Aelcke Osinga ). Hij trouwde1 Ynts Epesdr. van Aylva , (dochter van Epe Tjaert Aylva en Ebel Juwsma ). Alef overleed ___ 1572.[ii]  Noemt zich naar zijn grootvader Agge, Aggema !!

     De roomse priester Johannes Jetzes moet vanwege zijn hervormde gevoelens Pingjum in 1567 ontvluchten. 7 Er ontstaat onrust onder de lagere en middelgrote adel, die in november 1565 het initiatief nemen tot het Verbond der Edelen. 8 Het is een beweging van protestanse en crypto-protestanse edelen, die godsdienstvrede nastreven. Het verbond wordt getekend door de Pingjumer Alef van Aggema, de bewoner van het - door grootvader Alef in het begin van de 15e eeuw gebouwde en in 1715 63 pondemaat en 10 einzen bemeten - Aggema-slot. Het komt hem duur te staan. Hij wordt verbannen met verbeurdverklaring van zijn goederen.  (http://go.to/Pingjum/).

                           Kinderen:

            2.       i       Pieter Alefs van Aggama . 

Tweede Generatie

2.  Pieter Alefs van Aggama .  Hij trouwde (1) Bauck Syrsma , ovl. 31 Aug 1510,[iii] begraven Witmarsum.3  Hij trouwde[iv] (2) Ynts Sydsdr. van Eminga , (dochter van Syds van Eminga en Ansck Hobbesd. van Liunga ) ovl. 28 Apr 1554,3 begraven Witmarsum.3  Pieter overleed 24 Jul 1538,3,[v] begraven Witmarsum.3  Woonde op een stins op de campen te Witmarsum. Volgens stamboek: IJnts Sijbrens van Siersma.

                           Kinderen van Ynts Sydsdr. van Eminga:

                      i       Alef van Aggama , ook bekend als Aelf van Aggama, ovl. 27 Jan 1572,3 begraven Witmarsum.3  Werd door Alva verbannen uit Nederland.                       

                             http://go.to/Pingjum:
De roomse priester Johannes Jetzes moet vanwege zijn hervormde gevoelens Pingjum in 1567 ontvluchten. 7 Er ontstaat onrust onder de lagere en middelgrote adel, die in november 1565 het initiatief nemen tot het Verbond der Edelen. 8 Het is een beweging van protestanse en crypto-protestanse edelen, die godsdienstvrede nastreven. Het verbond wordt getekend door de Pingjumer Alef van Aggema, de bewoner van het - door grootvader Alef in het begin van de 15e eeuw gebouwde en in 1715 63 pondemaat en 10 einzen bemeten - Aggema-slot. Het komt hem duur te staan. Hij wordt verbannen met verbeurdverklaring van zijn goederen.

            3.       ii     Sijds Pieterzn.  van Aggama .

                     iii       Bauck van Aggama .

            4.       iv       Peter Pieterzn. van Aggama .

                      v       IJnts Pietersd. van Aggama .  Zij trouwde Feye Feyes van Goslinga , (zoon van Feye van Goslinga en Mary Sijdsd. van Tjaerda ).

            5.       vi       Sijth van Aggama . 

Derde Generatie 

3.  Sijds Pieterzn.  van Aggama .  Hij trouwde Ath Ulckesd. Douma van Oenema , (dochter van Ulcke Douma van Oenema en Auck Harinxma ) ovl. 13 Dec 1573,[vi] begraven Britswerd.6  Sijds overleed 18 Jul 1588,6 begraven Britswerd.6  Woonde te Britswerd.

                           Kinderen:

            6.       i       Ath Sijdsd. van Aggama geb. ___ 1573. 

4.  Peter Pieterzn. van Aggama .  Hij trouwde1 Eelck Minnesd. van Eminga , (dochter van Minne Minnes van Eminga en Frouck Gerritsd. van Wijtsma ) ovl. 13 Mrt 1634,3 begraven Witmarsum.  Peter overleed 26 Jun 1601,1,3 begraven Witmarsum.3  Hun grafzerk ligt te Witmarsum, waar ook hun dochter Jetske ligt. Kwam van Goutum.

                           Kinderen:

                      i       Jetske van Aggama , ook bekend als Jets van Aggama, geb. ___ 1594, ovl. 22 Apr 1610,3 begraven Witmarsum.3

                      ii     Pieter van Aggama .

            7.       iii       Alef van Aggama .

 

5.  Sijth van Aggama .  Zij trouwde Feije Ballingh .  Sijth overleed 4 Feb 1587, Witmarsum,3 begraven Witmarsum.3  Naam mischien Egbert van Ballem.    

     Familiewapen van Ballen. Geruit van blauw en goud, waar over heen een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren rozen, naast elkaar.  (Ballem, van / Ballen, van).

                           Kinderen:

                      i       Jets Ballingh , ook bekend als Jetske Ballingh, ook bekend als Jetske van Ballen, begraven Witmarsum.3

                      ii     Pieter van Ballingh , begraven Witmarsum.3 

Vierde Generatie 

6.  Ath Sijdsd. van Aggama , ook bekend als Atke van Aggama, geb. ___ 1573.[vii]  Zij trouwde Sijbrand Jantjes van Osinga , ook bekend als Sijbren van Osinga, ABT  1590,[viii] geb. ___ 1563,7 (zoon van Jancke Seerps van Osinga en Tjemck Fransd. Aebinga van Humalda ) van beroep Grietman en gedeputeerde, ovl. 7 Nov 1623,[ix] begraven Wonseradeel, Schettens.7  Ath overleed 16 Mei 1619,9 begraven Wonseradeel, Schettens.7  Woonde te Schettens. Woonde te Schettens op Osinga State. Was ook dijkgraaf over Wonseradeel en zat in de Gedeputeerde Staten van Friesland. Werd Grietman van Wonseradeel in 1589 ? Grietman van Wonseradeel in 1596. Werd op 23-02-1616 gedeputeerde van Friesland voor Westergo.  Pas op 29-03-1621 volgde Sixtus van Dekema hem op. Van hun is de het volgende nu nog aanwezig:

     1. de schitterende grafzerk in de Herv. Kerk te Schettens, gemaakt door Pieter Claes Antiek.

     2. Een houten paneel met hun alliantiewapen, bewaard in het Fries Museum.

     3. Een kruithoorn met zilveren beslag, met hierop eveneens het alliantiewapen Osinga-Aggema, bewaard in het Rijksmuseum te Amsterdam.

                           Kinderen:

            8.       i       Sijds van Osinga geb. ABT  1590.

            9.       ii     Tjemck Sijbrensdr. van Osinga geb. ___ 1593.

                     iii       Ath van Osinga .  Zij trouwde9 Julius Saagmans .

                     iv       Jancke van Osinga , ook bekend als Jantje van Osinga, geb. ___ 1603,[x] van beroep Korporaal v/d Adelborsten, ovl. 2 Feb 1625, Voor Gouda,[xi] begraven Wonseradeel, Schettens.7  Overleed ongehuwd. Diende onder zijn zwager Schelte van Aysma. Volgens Bijlage behorende bij 'Stamboek van den Frieschen Adel' pag. 194 gestorven 27 februari, wat echter onjuist is.

                             Ligt begraven onder de grafsteen van zijn grootvader Jancke van Osinga, op welke hij ook genoemd wordt.

                             Volgens handschrift Cronenburgh 'is jongh man gesturven'. 

7.  Alef van Aggama , ook bekend als Adolfus van Aggema.  Hij trouwde Catharina Pybesdr. van Eminga , ook bekend als Trijn van Eminga, ___ 1658,1 (dochter van Pijbe Sijdses van Eminga en Perck Sijbrantsd. van Roorda ) ovl. ___ 1675.[xii]  Alef overleed ___ 1675.1  Leefde 1637. Erfde Roordaburg te Franeker van haar broer Albert.

                           Kinderen:

                      i       Pijbe van Aggama .  Jong overleden.

                      ii     Eelck van Aggama .

                     iii       Jelts van Aggama .

                     iv       Frouck van Aggama .

                      v       Pieter van Aggama .  Hij trouwde Mary Pijbesd. van Wijtsma .

                     vi       Catharina van Aggama , geb. 28 Apr 1643.12  Zij trouwde Jan Boudewijns Eminga van Loo .  Catharina overleed 20 Mrt 1708.12

                     vii       Sijbrant Albertus van Aggama , ovl. 29 Sep 1698, Witmarsum, 'op de Campen'.12  Woonde op Aggama State te Witmarsum.

            10.       viii       Electa Catharina van Aggama .

                     ix       Thecla Maria van Aggama .  Zij trouwde (1) Lolle Lolles van Ockinga , (zoon van Lolle Jarichs van Ockinga en Luts Mary Bockesd. van Sternsee ) ovl. BEF  1695.12  Zij trouwde (2) Wijbrandus de Laignier . 

Vijfde Generatie 

10.  Electa Catharina van Aggama .  Zij trouwde1 Adolfus Sixtus van Clant , ovl. ___ 1678.[xiii]  Electa overleed 21 Feb 1693.1,12

                           Kinderen:

                      i       Petrus Adolfus Valerius Aggema van Clant , geb. ___ 1689,1 ovl. 16 Apr 1732, Franeker.1  Verkocht het familieslot der Aggema's op de Campen bij de Pinjumervaart te Witmarsum in 1715 aan Anne Hobbes de Boer uit Workum. Noemde zich Aggema van Clant, waarschijnlijk om de naam Aggema voor uitsterven te behoeden. De laatste eigenaar, Frans de Boer, was patriot en week in 1787 uit toen de Pruisen kwamen. Hierna werd het een hofstede.[i]  Gemeentearchief Leeuwarden Brief betreffende Geslacht Aggema, 4 mei 1934 In dossier Van Osinga, 1.

[ii]  De Gouden Hoep, Tusken Aggema en Vinea.

[iii]  Grafsteen in Hervormde Kerk te Witmarsum.

[iv]  Collectie grafschriften door D.J. van der Meer Gemeente Wunseradiel: Schettens, 1.

[v]  Het kerkgebouw der Ned.Herv.gem. te Witmarsum.

[vi]  Grafsteen Herv.kerk Britswerd.

[vii]  Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens.

[viii]  Stamboek van den Frieschen Adel Jaartal is schatting van André A. Buwalda, 284.

[ix]  Stamboek van den Frieschen Adel, 284.

[x]  Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens, 1.

[xi]  Bijlage behorende bij 'Stamboek van den Frieschen Adel', 194.

[xii]  Stamboek van den Frieschen Adel , Stamboek van den Frieschen Adel, Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Walta/Aggama.

[xiii]  Archief Alberda van Rensuma (bij wapens Witmarsum).