Van Aggama


Ten westen van Witmarsum bevond zich Aggama State. Op de oude Schotanus atlas, staat hij duidelijk aangetekend. De State viel onder Witmarsum, wat blijkt uit de oude stemkohieren. Het slot is dan stemnummer 3 (Aylva State is stemnr. 1 en de pastorie heeft nr. 2) met 110 pondematen. Later wordt dit floreennummer 2 met 43 hectare. Aggema State heeft het meeste land van allen.

 

Wapen

Het wapen van Aggama is gedeeld: linksboven de ster en daaronder drie ruiten.
Heraldisch rechts de halve adelaar en als helmteken drie struisvogelveren.

De Vlag en het Wapen van Garyp

Wapen van Garyp

Bij de kerk in Garyp ligt een zwerfkei uit de ijstijd, naar alle waarschijnlijkheid de verhevenheid waar ooit de dorpsrechter op zat.
De gouden ruiten in het wapen zijn symbolen van het recht. De Friese families Walta en Aggema voeren om dezelfde reden deze ruiten.
Het kruis onderaan doet denken aan het Klooster Sinaï dat in het buurtschap Sigerswâld bij Garyp stond.