Is dit dezelfde als later Marnedijk 3? te Schettens

Stem 10        Hornleger

* genaamd 'blauwe pleats'
* Herbouwd in 1926, omdat de vorige afbrandde in 1924.
* Hoorde vanaf 10-5-1947 bij Schettens door gemeentelijke herindeling. Daarvoor bij Witmarsum, nr. 37.
* Kadastraal Witmarsum C 574 in 1832, echter GEEN boerderij vermeld in dat jaar, maar gewoon weiland, in bezit van Pallandt tot den Keppel
  ook nr. 575, nu de oprit naar de marneweg, is in bezit van Pallandt.

  

Jaartal Gebruiker Overig
1640    
1693 tot
1699
Keimpe Jans +
Tietje Sijdses
van: Pingjum
naar: Pingjum
1708 Tjerk Freerks +
Itye Steffens
toen?  van: stem 9
1718 M. Hoytinga  
in 1728 tot
1753
Theunis Dirks +
Trijntje Johannes
1748: een huisstede en 10 pm van No. 4
naar: Schettens 7
1753 tot
1759
Johannes Teunis +
Houckjen Haijes Mensonides
 
1758 Douwe Douwes Wed. een huisstede en 10 pm van No. 4
1768 - 1778 Tjalke Watses (Floreekohier 1768: Pier Watses) een huisstede en 10 pm van No. 4
1788 Frans de Boer een huisstede en 10 pm van No. 4
1798 Sietse Rommerts 16 pm, beswaard met 6-4-8, waar af 12 st. buitendijks
     
1843 BOERDERIJ GEBOUWD? Brief van eigenaar C. Repelaer van Lynden, waarin hij meldt dat de familie Van Abbema 100 jaar op deze boerderij boerde.
1845 (23), in 1859 (omnummering) tot
10-12-1887
Johan Broers van Abbema +
Sipkjen Ulbes Tjeerdema +
Neeltje Piers Lijcklama a Nijeholt +
Japkjen Jacobs de Vries
1e huwelijk 1848
2e huwelijk 1851
3e huwelijk 1864
Johan overleed 1885
naar: Boer
11-1-1888 tot
12-5-1888 (38)
Douwe Doedes de Boer +
Ybeltje Johans van Abbema
trouwden 1888. Dochter.
naar: Longerhouw, nr. 4
12-5-1888 tot
(40 buiten)
12-5-1910 (40)
Broer Johans van Abbema +
Tietje Jetzes Reitsma
van: Longerhouw, nr. 4
naar: Schettens, van Osingaweg 52
     
25-5-1926 (Witm. 40)
tot 1-1-1960
Jetze Broers van Abbema +
Lijsbeth Osinga
van: Bolsward
trouwden: 11 mei 1910 (!!, toen hier?)
Jetze overleed 7-3-1944
Lijsbeth overleed 1-1-1960
10-5-1947 tot
16-4-1969
Johannes van Abbema +
Pietje Hiemstra
naar: Franekeradeel, Achlum
29-4-1969 tot
24-1-1992
Sixtus Galama +
Taetsche A. Jorna
van: Tjerkwerd
naar: Bolsward
21-5-1992 tot 
heden
Durk Galama +
Tiny van der Sluis
van: Longerhouw, Buren 1

 

Jaartal Eigenaar
1640 Lysbert Tjerks tot Bolswart met haar nigt
1698 De Heer Tjaard van Aijlva
1708-1718 Margareta van Gend
1728-1768 De Heer Col. Baron van Aylva
1738 De Heere Coll. Hobbo Baron van Aylva
1778-1788 De Hoog Welgeboren Heer J.H.W. van Aijlva voorsn.
1798 H.W. van Aijlva
1832 Jan Jacobs Mulder (klopt dit wel??)
1943 eigenaar C. Repelaer van Lynden

Kad.kaart 1887