Notities bij: Jelle Siercks van Harinxma

'thoe IJlst'.