Notities bij: Cornelius Fabius

Was student te Franeker in 1624. Werd wegens blindheid emeritus. Dominee te Schettens-Longerhouw van 1631-1643.
Hij leed aan een ernstige oogziekte en kon door een sterk verminderd gezichtsvermogen niet meer functioneren. Hij werd dan ook in 1643 emeritus verklaard, maar ds. Fabius zelf weigerde het hem verleende emeritaat te accepteren. Er ontstonden ernstige problemen toen juff. Aysma en dhr. Hille Douwes van Schettens op zekere zondagmorgen de kerkdeur op slot deden en zo ds. Fabius de toegang tot de kerk beletten.. Deze kwestie werd hoog opgenomen en op de class.verg. - van de classis Bolsward-Workum- kwam ook deze zaak aan de orde. De classis riep toen de hulp in van de Grietman van Wonseradeel - Jhr. van Aylva - men vroeg hem te willen bemiddelen tussen ds. Fabius en zijn opponenten; de Grietman moest aan de classis 'middelen ter remedia' verschaffen ! Het hielp ds. Fabius niet - hij werd uit zijn ambt gezet en moest voor Sint Jacob 1643 de pastorie verlaten hebben (voor 25 juli).
Hij kreeg nog wel een jaar lang zijn traktement doorbetaald. Hij leefde nog in 1665, maar in 1670 was hij overleden.