Notities bij: Tjalling Alles

Afkomstig van Allingawier. Met attestatie naar Exmorra.
Kreeg in 1686 betaald van de Schettenser kerkvoogdij voor 'geleverd reid en reep aan de kercke huisinge'.