Notities bij: Douwe Sijdses

Afkomstig van Bolsward.
Kreeg in 1664 betaald voor 'arbeitsloon', van de kerkvoogdij te Schettens.
In 1661 woonde (een) Douwe Sijdes met zijn vrouw Idje Douwes 'sijn vrouw' te Bolsward.

Bolsward, huwelijken 1663
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 augustus 1663
Bruidegom: Douwe Sytsis afkomstig van Bolsward
Bruid: Jitie Sasses afkomstig van Harlingen

zelfde?
Bolsward, huwelijken 1657
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 juli 1657
Bruidegom: Douwe Tietses
Bruid: Frouck Olpherts
Opmerking : met attestatie van Mantgum


Bolsward, huwelijken 1668
Vermelding: Ondertrouw op 7 maart 1668
Bruidegom: Bartle Hendricx afkomstig van Bolsward
Bruid: Rints Johannes afkomstig van Bolsward
Opmerking : hij is weduwnaar, zij is weduwe van wijlen Luytien Foeckes, hij is
present, voor haar komt Douwe Sydses