Notities bij: Sibrant Jans Longerhou

Woonde te Longerhouw.

Quaclappen
28 nov 1605
226.
Sibrant Jans, Longerhou Req. CONTRA Saaff Hendriks burgemeester der stede
Harlingen; Dr. Adrianus Metius vanwege zijn huisvrouw Jetske Andries dr. ende Freerck
Wijgers geapp. ..Het HOFF verklaart de geapp met hun gedane presentatie te mogen
volstaan; en de req. Niet ontvangbaar.
12 dec 1607.
299.
Baucke Eelkes tot Witmarsum CONTRA Sibrant Jans Longerhou en Aelke Douwe dr e.l.;
vervangende de persoon van Epe Andries. .... niet ontvangbaar....

Quaclappen nr. 465:
Sibrand Jans Longerhoue (Longerhou), wonende binnen Harlingen; Tyard van Aylva en Olferd
Dirks als kerkvoogden te Witmarsum. HET HOFF cond. de ged. te gehengen en te gedogen dat
de impt. de volle koop van de landen bij hem aan Epe Andries verkochte brieven ende gemaakt
ende hen opposietiŽn kosteloos en schadeloos af te doen.