Notities bij: Tjepcke van Aylva

Stemkohier 1640:namens zijn vrouw eigenaar van stem 12 Friens.