Notities bij: Rutger Adolf Benthem Sypkens

Zou zijn oom-zegger Willem Sypkens in 1853 als dominee te Longerhouw-Schettens bevestigen, echter was verhinderd door het 'jaargetijde' (januari).
Was predikant te Lutjegast 1834, Elspeet 2 mei 1841, Garijp/Eernewoude 3 oct. 1841, Spijk 1847, Zuidwolde 1864, emeritus 4 oct. 1885.


Kerkeraadsboek Schettens:
'Op heden den 11 December 1840 had te Longerhou de stemming van eenen Predikant plaats en werd door den Kerkenraad beroepen met eenparigheid van stemmen den weleerw. Zeergel. Heer Rutger Adolf Benthem Sypkens, predikant te Lutke Gast Prov. Groningen'

'Op den 19 December 1840 is bij den Kerkeraad ontvangen berigt van den beroepen Predikant R.A.B. Sypkens, waarbij hemeerw. gemeend heeft voor de roeping naar deze Gemeente te moeten bedanken, gelijk hij bedankt heeft.'

http://www.garyp.nl/gesch_fd200354.htm?reload_coolmenus
Wie meer van Ds.van Berkum wil weten, die leze maar eens het hoofdstuk over hem in "It Frysk Réveil" van Dr. Wumkes. We kennen toch allemaal dat boek?
Abraham Weremeüs Buning volgde Ds. van Berkum op, alweer zo'n figuur, die met zijn broer Arnold te Oostermeer (later te Anjum) trouw bleef aan de "oude leer". Hij is van Garijp naar Ee gegaan waar hij Ds. de Haan opvolgde, die met de Afscheiding meeging.
Verder noem ik nog Ds.Sypkens, die van 1841-1847 te Garijp stond en later te Scharnegoutum en Hylaard, een van de voormannen van de "Vrienden der Waarheid", die dikwijls voorging in de jaarlijkse bidstonden voor de toestand in de kerk, die gehouden werden in de grote zaal van De Koe aan het Zaailand, onder presidium van Ds. Felix.
(AAB: Hier wordt bedoeld Rutger A.B. Sypkens, echter hij stond niet te Scharnegoutum en Hylaard, dat was zijn oomzegger Willem Sypkens)