Notities bij: Sicke Scheltes van Aebinga

Woonden op Wiardastate te Goutum. In Fries Museum is de wapensteen van 1636.