Notities bij: Sypke Hayo Sypkens

Woonde te Idsegahuizum. Was aldaar predikant van Idsegahuizum en Piaam van 9 maart 1828 tot 9 november 1837. Vertrekt dan naar Elspeet (bron: pred.lijst in archief).

J. Hofstra: predikant te Idsegahuizum en Piaam 1828, Elspeet 1837, 's Grevelduin en Vrijhoeve-Kapelle 1840, Putten 1844.

Kerkeraadsboek Schettens:
'24 Maart 1841: Derde stemming in onze nog vacerende Gemeente. De Vergadering van Herv. Floreenpligtigen was wederom zeer talrijk. De stemmen worden opgenomen en hebben deze uitkomst, dat de Eerw. Heer S.H. Sypkens predikant te Capelle in Noordbraband eene meerderheid heeft van elf stemmen boven den Eerw. Heer Cand. Th.C.C.B. van Assen vroeger gemeld, docht niet als zoodanig verklaard, wegens ingeleverde protesten en Contraprotesten.'
Dit kan een andere Sypkens zijn:
http://www.garyp.nl/gesch_fd200354.htm?reload_coolmenus
Wie meer van Ds.van Berkum wil weten, die leze maar eens het hoofdstuk over hem in "It Frysk Réveil" van Dr. Wumkes. We kennen toch allemaal dat boek?
Abraham Weremeüs Buning volgde Ds. van Berkum op, alweer zo'n figuur, die met zijn broer Arnold te Oostermeer (later te Anjum) trouw bleef aan de "oude leer". Hij is van Garijp naar Ee gegaan waar hij Ds. de Haan opvolgde, die met de Afscheiding meeging.
Verder noem ik nog Ds.Sypkens, die van 1841-1847 te Garijp stond en later te Scharnegoutum en Hylaard, een van de voormannen van de "Vrienden der Waarheid", die dikwijls voorging in de jaarlijkse bidstonden voor de toestand in de kerk, die gehouden werden in de grote zaal van De Koe aan het Zaailand, onder presidium van Ds. Felix.