Notities bij: Tjipkjen Simons Baarda

Woonde te Schraard, Witmarsum.