Notities bij: Hans Willem Rijksbaron van Aylva

* Bezit Aylva State te Filens.
* Eigenaar 1778 stem 15, van Osingaweg 1 te Schettens.
* Eigenaar 1778 stem 4, van Osingaweg 45 te Schettens.

Was erfgenaam van generaal Hobbe van Aylva (#21960 1696-1772).

Woonde op Kasteel Neerijnen te Waardenburg.
Woonde tijdens huwelijk in Den Haag, Cornelia toen in Haarlem.
woonplaats(en)/adres(sen): 's-Gravenhage, van 8 september 1751 tot 29 december 1827

Met hem stierf het geslacht Van Ayva in mannelijke lijn uit.
Waardenburg: In de 18de eeuw kwam het kasteel in handen van de familie van Aylva, die ook het aangrenzende huis Neerijnen bezat. In 1827 erfde de familie Van Pallandt Waardenburg. Vanaf 1895 werd het kasteel weer enige tijd bewoond, nadat restauratie en een aanbouw aan de oostzijde waren voltooid.
Was van 1797-1824 Eigenaar van de Heerlijkheid van Warmenhuizen, Schoorldam en Krabbendam, wat hij van zijn moeder erfde.

De Vrije Fries 1975: mini-portret op pag. 151 van hem en zijn vrouw Cornelia.
Trouwboek Waardenburg:
Ondertrouw Haarlem 15.4.1773, huwelijk Haarlem 2.5.1773, na aldaar drie zonnendaagse en
zoo te Waardenburg als te Neerijnen op den 18 april en den 25, op dispensatie van de landdag
deses Provintie, blijkens extract uijt het reces des landdags in april en meij 1773 ordinaar
gehouden binnen de stad Nijmegen en speciaal verleend ... den 22e april 1773 hunne tweede en
derde Huwelijkse voorstellinge onverhindert gehad te hebben, bruidegom De Hoog Welgeboren
Heer Hans Willem baron van Aijlva, J.M., Heer van Waardenburg, van Hien en van
Neerijnen, geduputeerde ter vergadering van Hun Hoogmogende wegens den Provintie
Vriesland etz, etz wonende in s'Hage, bruid Jongvrouwe Cornelia van Brakel, J.D. wonende te
Haarlem.