Notities bij: Tjipke Wijbes Hoitinga

Tjipke was aanvankelijk boer. In 1729 woonde hij 'tot Bruindijck op de kercke zaate tot Schettens'. In 1747 komt hij in het geheel niet meer voor op het reeelkohier als eigenaar of gebruiker van land. Tjipke werd door onbekende omstandigheden arbeider. Hij had in 1750 nog een koe en in 1753 nog 2.

Als grootmoeder Sjoukje Wijbes Wiersma overlijdt, wordt zijn erfdeel gedeeltelijk gebruikt om de huur te betalen voor de kerkeplaats.

Vermeld te Schettens in 'beschrijvinge van familien' uit 1744, gezin bestond uit 7 personen, capitaal = 3.