Notities bij: Ate Watses Hiddema

Woonde te Schettens. Was op 1 maart 1775 nog schoolmeester volgens dorpskroniek van Wumkes. Begon als schoolmeester in augustus 1722 en was dat tot zijn dood.
Men moet dan aangifte bij hem doen wie eigendom meent te hebben op de grafkelder van Hotze van Aysma van Lauta.
Bij Quotisatiekohieren van 1749 een 'gering schooldienaar' met 4 volwassenen en 2 kinderen. Zijn vermogen werd op 300 geschat en de aanslag werd 31-12-0.
Ate koopt het 'poltje' bouwland in 1763 van de Gedeputeerde Staten van Friesland, die het verkocht als vroeger 'pastorieland' van Longerhouw en Schettens.
Hij verkocht of liet na het zogenaamde 'Poltsje' te Schettens aan de diakonie van Schettens-Longerhouw. Op de akte staat handmatig 1776 geschreven, wat ook het sterfjaar van Ate is.

Vermeld te Schettens in 'beschrijvinge van familien' uit 1744, gezin bestond uit 6 personen, capitaal = 4.