Notities bij: Hobbe Ulbes van Aylva

Woonde te Hijlaard en was Grietman van Baarderadeel 1610-1639 en volgde zijn vader op. Zat in Gedeputeerde Staten van Friesland.