Notities bij: Tjaert Epezn. van Aylva

Ongehuwd. Was grietman van 1624-1647 over Wonseradeel en Curator der Franeker Academie. Wordt uitvoerig besproken in hist.romans van Piter Terpstra over het leven van Gysbert Japiks. Gysbert kwam vaak op de state bij Tjaert om samen te praten over oa literatuur.
In de Herv. kerk te Witmarsum bevind zich een gedenksteen met de tekst: In het iaer nae de geboorte Christij 1633 is dese kerck weder opgeboudt door ordre van de ionker Tierdt van Aylva grietman over Wonseradeel ende Reijn Riencks kerckvoechden in Witmaersum.

In 1623 deed hij mee in de strijd om het grietmansambt, welke hij uiteindelijk dus won.