Notities bij: Tjaert Epes van Aylva

In 1543 eigenaar en bewoner van Aylvastate te Witmarsum. In 1535 wordt hij grietman van Wonseradeel.