Notities bij: Epe Epes Aylva

Leefde nog in 1495. Had 10 kinderen. In 1485 wordt zijn huis in Witmarsum op bevel van (zijn neef) Sicke Syaerda door Seerp Lyuues Beyma verbrand. In 1489 is hij grietman van Wonseradeel.