Notities bij: Jetze van Sminia

Werd in 1653 raadsheer in het Hof van Friesland. Trouwde op dezelfde dag als Aurelia van Hillema. Werd in 1669 grietman van Gaasterland.