Notities bij: Feije Ballingh

Naam mischien Feije Ballingh.

Familiewapen van Ballen. Geruit van blauw en goud, waar over heen een rode dwarsbalk beladen met drie zilveren rozen, naast elkaar. (Ballem, van / Ballen, van)

Rekening over 1606/1607 van de Ontvanger-Generaal van de Kloosterontvangsten in Friesland, Joannes Henrici Rhala:
Colmerlandt ende Visvliet
Westergeest
511 Abdie Dockum Ritske Lyckles loco Claes Cornelis 38 pond., nae den
Aenbrengh 46 pond., voor 12-0-0
512 Weerdt, Ballingh Egberts toe Benthumahuis 33½ pond. à 30 st. 50-5-0

westergeest:
De eenvoudige herenbank in de kerk herinnert aan een oude naam uit Westergeest. De bank was gereserveerd voor de bewoners van het Beintemahuis. Het Beintemahuis komt al in 1543 in geschriften voor. Van de familie die de boerderij toen bewoonde is niet zoveel bekend, behalve dat de laatste Beintema (Eecke Douwes) de plaets in 1671 verkocht

http://www.dbnl.org/tekst/berg229koll01_01/berg229koll01_01_0017.php
De weesboeken noemen in 1615 (p 5 en 6) Lipcke Hendricx en Balling Egberts to ‘Beintemahuys’ maar dit betreft waarschijnlijk een andere boerderij.

http://home.kpn.nl/gerritjohannes/alma%20web.pdf
Hij tr. Thomet Herbranda 21). die in 1574 als voogdes over haar kleinzoon Tiert Ballingha de
verkoop van het huis c.a. op Ballengha-heerdt te Buitenpost, door Folckert Rytskesz. aan
Louw Allema, verspiert 24).