Notities bij: Hotze Aysma van Lauta

Eigenaar van 'Osinga State' te Schettens volgens tekening J. Stellingwerf in 1722.
Woonde te Schettens, tot ong. 1727, hierna te Zutphen.
Stelden op 6 november 1727 hun huwelijkse voorwaarden op.
Jan Andries van Sijtzama, kapitein in 't regiment van de Heere Grave van La Lippe Schaumburg, was een neef van hem.
Infanterie Regiment 577a: Majoor vanaf 17-3-1730, Luitenant-Kolonel, 18-03-1743 (als Hotse Horatius Aytsma van Lauta) tot 18-3-1746, precies 3 jaar dus. Zijn opvolger bij beide functies is jawel: Jan Andries van Sijtzama !! In juli 1729 Kapitein van een compagnie te voet.

Op 15 juni 1722 maakte J. Stellingwerf van het toenmalige Osingastate te Schettens, destijds bewoond door Hotse van Aysma, een tekening die thans nog in het Fries Museum is te bezichtigen. Deze Hotze overleed enige jaren later want in de Leeuwarder Courant van 4 Maart 1775 lezen we in een advertentie de volgende oproep: Wie eigendom meent te hebben op de grafkelder van wijlen Jhr. Hotze van Aysma ab Lauta en andere grafsteden in de kerk te Schettens, doe daarvan aangifte bij den Schoolmeester Aate Watzes aldaar.
Volgens http://www.bitgummole.nl/file/states.pdf:
Aysma State was blijkbaar een prettig huis voor een weduwe, want hoewel hun zoon die zich Hotze van Aysma van
Lauta noemde, eigenaar werd, bleef moeder Anna tot haar dood in 1738 op de state
wonen.
De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch

Aytsma van Lauta
In den omloop van het hoogkoor ten Noorden, ter hoogte van de kapel, ten tijde van Van Heurn de H. Sacramentskapel genaamd, hinh het rouwbord van een Frieschen Edelman, Aytsma van Lauta genaamd, die het laatste mansoir van zijn geslacht was; onder zijn wapen stond het volgende:
Hier ligt begraaven de Hoogwelgeb. Heer Jor. Hotse Aytsma van Lauta, zijnde de laatste van zijne Familie in leven Colon. Commandant over het Regiment van Zijn Excellentie den Heere Luitenant-Generaal Grave van Schaumburg-Lippe, sterft den 14 September 1747.
367
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 367
http://www.genealogiedomein.nl/digitaal/Zutphen_Landdrostambt_Civiel_Procesdossiers.pdf
Anno 1744 Aysma De markerichter van de Hattemer mark - Lnt. Coll.
Aysma
Inv.nr.- 570